Radyoloji Teknisyenlerinin Mesaisi 5 Saat

Tekirdağ İdare Mahkemesi, bir radyoloji çalışanının, haftalık mesai saatinin 35′ten 25′e indirilmesi talebinin ”zımnen reddinin iptali” için açtığı davada, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Çerkezköy Devlet hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacı 3153 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca günlük mesai süresinin 7 saatten 5 saate indirilmesi islerniyle yaptığı 18.04.20l2 tarihli başvurunun reddi yolundaki 30/04/2012 gün ve 3910 sayılı Çerkezköy Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminin; kamuoyunda ta
m gün yasası olarak bilinen 5947 sayılı Kanunun 9. rnıddesiyle 3l53 sayılı Kanuna eklenen ek l. madde  hükmünün yanlış yorumlanarak tesis edildiği, zira 5947 sayılı kanunun iptali istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesinin. 9. maddede geçen 35 saaılik süreden ulaşılması zerekenin “Azami Süreleı” olduğuna vurgu yaptığı anılan madde hükmünde radyasyon doz limitleri çıkarılacak yönetmelikle belirlenerek bu limitlerin aşılması halinde haftalık çalışma sürelerinin kısaltılabilmesine imkan tanındığı. halen yürürlükte olan 1939 tarihli Tüzük ise günlük çalışma sürelerini 5 saatle haftalık çalışma sürelerini ise 25 saatle kısıtlayan amir bir düzenleme bulunduğu, öte yandan yapılan karıurıi düzenlemenin radyasyona maruz kalarak çalışan sağlık personelinin çalışma saatlerini arttıracak şekilde yorumlamanın ülkemizin taraf olduğu ILO sözleşmelerine aykırı olduğu dolayısıyla idarenin yanlış yoruma dayanarak bu işlemin hukuka uyarlılık taşımadığı  belirtilerek, iptali ve yürütmeyi durdurma isteği ile dava açılmıştır.
Tekirdağ İdare Mahkemesinden aldığımız yürütme durdurma kararı neticesinde Çerkezköy Hastanesinde radyoloji çalışanları 31.07.2012 tarihi itibariyle 5 saat çalışmaya başladılar.
Dava Kararı:Yorumlar