Tıp Fakültesi Radyoloji Ders Notları :4 – Girişimsel Radyoloji

1-Vasküler; periferik vasküler, nöro vasküler. 2-Non-vasküler. Vasküler: endovasküler balon ve stent anjioplasti (arteryel ve venöz), transkateter kemoembolizasyon, endovasküler embolizasyon (tümör, AVF, AVM, kanama, anevrizma), trombolizis, TIPS, inferior vena kava girişimleri, splenoportografi, venöz kateterler (kalıcı ve geçici kateterler, PICC, venöz port). Nonvasküler: biyopsi (tru-cut, aspirasyon), perkütan drenaj (abse, kist, sıvı), bilyer sistem (PTK, PBD, balon ve stent kolanjioplasti, taş ekstraksiyonu), özofagus girişimleri, perkütan tümör ablasyonu, perkütan gastrostomi ve jejunostomi, kolonik dilatasyon, stent, genitoüriner girişimler (perkütan nefrostomi, taş ekstraksiyonu, trakt dilatasyonu, üreteral stent, fallopyan tüp rekanalizasyonu), çölyak gangliyon blokajı, trakeobronşiyal stent, vertebroplasti, kifoplasti.

İntrakraniyal anevrizmalar: En sık; %90-95. Bifurkasyon, dallanma, açılanma bölgelerinde sık olur. % 90 – 95 Willis poligonunda görülür. % 90 anterior, %10 posterior sirkülasyonludur. Subaraknoid kanamaların en sık nedenidir. Gold standart; DSA. Anjiyografi komplikasyonları: mortalite < %0.1, kalıcı nörolojik defisit %0.1-0.5, geçici nörolojik defisit %1-2, anevrizma ruptürü %1-2, femoral arter yaralanması %0.05-0.55, kasık hematomu %6.9-10.7, allerjik reaksiyonlar %1-2. BT: SAK sonrası ilk gün %95 duyarlıdır, 3.gün %50, 7.gün %20, 10.gün %0 duyarlıdır. BTA: Anevrizma saptamada; sensitivitesi %77-97, spesivitesi %87-100. < 3 mm %40-90 sensitiftir. Tedavi: koil embolizasyon tekniği, genel anestezi, heparinizasyon (ACT bazalin 2-2.5 katında), femoral giriş, guiding kateter, mikrokateter-mikrotel. Endovasküler tedavinin avantajları: kraniyotomi gerekmeden anevrizmalara tamamen endovasküler ulaşma, hemen diagnostik anjiyografi sonrası tedaviye devam edilebilmesi, vasospazmlı hastalarda çok daha hızlı girişim yapılabilmesi, yüksek gradeli hastalarda tedavi şansı, posterior sirkülasyon anevrizmalarında çok daha kolay girişim, görüntüleme teknolojisi kılavuzluğunda yapılması. Periprosedürel komplikasyonlar: Cerrahi; %13.2. Endovasküler; %6.6. Mortalite; cerrahide %2.5, endovaskülerde %0.9. Hastanede kalım süresi; cerrahide 7.4 gün, endovaskülerde 4.5 gün. Maliyet; cerrahide 47,567 dolar, endovaskülerde %42,044 dolar.
Karotis arter stentleme ve CEA’nın sadece medikal tedaviye göre stroke-ölüm oranlarını daha fazla azalttığı gösterilmiştir. Endikasyonları; semptomatik ise >%50’den fazla darlık, asemptomatik ise >%70’ten fazla darlıkta yapılır. Kontrendikasyonu yok.
Transarteriyel kemoembolizasyon: Unrezektabıl ise, total bilirubin 2’den az ise, ALT-AST 3 katı geçmeyecek, uzak met yoksa yapılabilir.

Yorumlar