Doğum Yardımı Kimlere Ödenir?

Doğum yardımı ödeneği Devlet Memurları Kanununun 207 inci maddesiyle hüküm altına alınmıştır.

DMK Madde 207 de “(Değişik fıkra: 20/06/1984 – KHK 241/11 md.) Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

(Değişik fıkra: 20/06/1984 – KHK 241/11 md.) Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.

Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez”

2013-2014 yılı için Doğum Yardımı Net: 2500*0,076791= 191.98 TL dir.

Yorumlar