İcap Nöbeti Nedir ve Kimler Tarafından Tutulur?

İcap Nöbeti Nedir ve Kimler Tarafından Tutulur?

İcap Nöbeti Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin Nöbet Türleri başlıklı 42 inci maddesinin ( A ) bendinde belirtilmiştir Mezkur yönetmeliğin 42 inci maddesinin ( A ) bendi “İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur” demektedir.

Bu maddede görülen durum icap yani ev nöbetlerinin sadece hekimler tarafından tutulacağı olması gerekirken normlar hiyerarşisinde kanunlar yönetmeliklerden üstte olduğundan Devlet Memurları Kanununun Ek 33 üncü maddesi mezkur yönetmeliğin önüne geçmektedir.

Nitekim DMK nın Ek 33 ünde ise, ……..İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40′ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.

Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır” denmek suretiyle Yataklı Tedavi Kurumlarında görevli tüm personelin icap nöbeti tutabileceği hüküm altına alınmıştır.
sağlıkçılar.net

Yorumlar