5.Uluslararası Hasta Ve Çalışan Hakları Kongresi

Günümüzdeki teknolojik ilerlemeden hızla etkilenen sağlık alanında, insan soyunun maddi ve manevi değerlerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmış, “sağlık”, “hastalık”, “yaşam”, “ölüm” gibi temel kavramlar yeni boyut ve anlamlar kazanmıştır. Bu süreç beraberinde sağlık alanında alternatiflerin artmasını da getirmiştir. Alternatiflerin çoğalması ve yaşanan gelişmelerin hızlı ivmesi, sağlık hizmetlerinin etik ve hukuksal boyutlarının önemini arttırmış, yeni tartışmalara ve açılımlara neden olmuştur.

Mevcut sağlık siteminde kişinin hasta olmadan önceki süreçte sağlığının korunması ve her kişiye nitelikli, eşit tıbbi bakım ve tedaviye ulaşabilme imkânın sağlanması olan sağlık hakkının parçası ve tamamlayıcısı durumundaki hasta hakları, özellikle son iki –üç dek ad da önem kazanarak, kavramsallaşmıştır. Hasta hakları esas olarak insan kaynaklarının ve değerlerinin sağlık hizmetine uygulanmasını ifade etmekte ve hasta ve sağlık hizmeti genelinde beklenti ve kararların rasyonalize edilmesi olarak da açıklanabilmektedir.

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden itibaren hekim- hasta ilişkilerinde paternalistik yaklaşımdan hasta odaklı yaklaşıma doğru hızlı bir geçiş yaşanmıştır. Bu süreçte içine düşülen en büyük yanılgı, hasta haklarının sağlık çalışanları haklarına karşı olduğunun düşünülmesi olmuştur. Sağlık çalışanının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hasta haklarının layığı ile uygulanabilmesi için şarttır. Başka bir ifade ile hastaların kendileri için istediği hakların uygulanabilirliği, sağlık çalışanları haklarına saygı duymaları ile olasıdır. Sağlık alanında çalışmak, olası bütün sonuçlarla baş edilebilecek bir enerjiyi ve kendini adamayı gerektirmektedir. Farklı sorunları olan hastalara bakım vermek kolay bir iş değildir. Kısaca, hasta ve sağlık çalışanı hakları, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık hizmetlerinde çalışan personelin birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Konunun önemi ve hukuki sürecin getireceği cezai müeyyideler ile sorumluluklar göz önüne bulundurulduğunda; hem sağlık personeli hem de hastaların, hasta hakları kavramı ve yasal mevzuatı bilmesi, sorumluluklarının farkında önem ve öncelik taşımaktadır. Bu nedenle bu kongrenin ana teması Hasta ve Hekim Sorumluluğu ve Sağlık Çalışanları Hakları olacaktır.

Kongrede katılımcılar, Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferanslar dinleme olanağı bulacaklar ayrıca çalıştaylar şeklinde konunun uzmanları tarafından paylaşımlarla, konu ile ilgili siz, bilim adamlarının sözlü ve poster sunumları ve kongrede stand şeklinde katılımları olan sektörde lider kuruluşların demonstrasyonları ile pek çok yelpazede ve farklı paylaşımlarla bilgi ve deneyimlerini arttırma olanağına sahip olacaklardır.

Ayrıca kongrede ;

Hastalarla sağlık personeli arasındaki yararlı ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek; özellikle de hastaların sağlık hizmeti sürecine daha aktif katılımını cesaretlendirmek amacıyla süregelen çabalar.

Hasta kuruluşları, sağlık personeli ve sağlık yöneticileri arasındaki iletişim için yeni fırsatlar oluşturmak, var olanları güçlendirmek için gerekli olan ve uygulamada olan çalışmalar.

Sağlık kuruluşları, hastalar, onların aileleri ve çalışanlarımız açısından güvenli hale getirmek. Tıbbi hatalar, risk yönetimi, çevresel güvenlik, hataların rapor edilmesi, sorunların çözümü vb Eğitim ve iletişimdeki yenilik. Hastalarla etkin iletişimler, hizmet alan kişiler arasında iletişim, ve aktif dinleme,

Sağlık hizmetlerini ulaştırmada manevi ve ahlaki davranış. Etik kurullar, hastaları bilgilendirerek rızalarını almak ve araştırmalara dahil etmek konuları da ayrıntıları ile tartışılacaktır.

Kongrenin eş başkanları olarak, büyük bir coşku ve ilgiyle, her birinizle tanışmayı ve bu kongre süresince sizinle çalışmayı umuyor sizleri eski dünyayı kapsayan 3 kıtanın birleşim noktası olan Türkiye’de Türkiye’nin incisi, Türk Riviera’sı olarak adlandırılan Antalya da gerçekleşecek kongremize bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Yorumlar