Kürtçe tercümanlar hastanelerde görev yapacak

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Kürt vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde hastanelerde Kürtçe tercüman görevlendirileceğini söyledi. Uygulama ülke genelinde faaliyete geçecek.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu sağlık hizmetlerinin daha iyi verilebilmesi için hastanelere Kürtçe tercüman alımı yapacaklarını söyledi. BUGÜN’e konuşan Müezzinoğlu, doğu illerinin yanı sıra batıda Kürt vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki hastanelerde görevlendirilecek Kürtçe tercümanlar için “Vatandaşın kendini ifade etmesini sağlayacak tedbirler almamız gerekiyor” dedi. Müezzinoğlu, bu bölgelere özel olarak Kürtçe bilen doktor ve hemşirelerin gönderilmesi gibi bir çalışma yapmadıklarını da ifade etti.

KÜRTÇE RANDEVU SİSTEMİ

Randevu sisteminde Kürtçe hizmetin sunulduğunu kaydeden Müezzinoğlu, “Tercümanlar doktor ile hasta arasında köprü vazifesi görecek. Doktora yardımcı olacak. Davalarda hakimin sanığın dilini bilme zorunluluğu yok. Burada vatandaşın kendini ifade etmesi için nasıl bir yol izlendiyse biz de onu yapacağız” diye konuştu.

Hastanelerin acil bölümüne başvuru oranının yüzde 40′a yaklaştığını belirten Müezzinoğlu, acil vaka oranının ise yüzde 7-8 olduğuna dikkat çekti. Müezzinoğlu, acillerdeki kırmızı alanda trafik kazası, ambulansla gelmiş hasta, yangınlar, afet ve olağanüstü durumda gelen hastaların değerlendirileceğini kaydetti. Müezzinoğlu, bakanlığın bu konudaki çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Aile hekimi sayısı 40 bin olmalı

Aile hekimlerine Uzaktan Uzmanlık Eğitimi’ne karşı çıkanları eleştiren Müezzinoğlu, 22 bin olan aile hekimi sayısının 40 bine ulaşması gerektiğini belirtti. Aile hekimi uzmanı olmak için 600 asistanın olduğunu kaydeden Müezzinoğlu, pratisyen hekimlerin hastanelerde yarı zamanlı olarak eğitim alacaklarını dile getirdi.

2 milyon kişi sigarayı bıraktı

Mü­ez­zi­noğ­lu, son 5 yıl­da 2 mil­yon ki­şi­nin si­ga­ra­yı bı­rak­tı­ğı­nı bil­dir­di. Bu sa­ye­de 1 mil­yon ki­şi­nin si­ga­ra­ya bağ­lı kan­ser ve kalp has­ta­lık­la­rı ne­de­niy­le er­ken ölü­mü­nün en­gel­len­miş ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Mü­ez­zi­noğ­lu, “Mü­ca­de­le edil­me­sey­di, ak­ci­ğer kan­se­ri yüz­de 20 da­ha faz­la olur­du­” dedi.

Gemi hastanesinin adı ‘Gülnihal’ olabilir

Bakan Müezzinoğlu, ge­mi has­ta­ne­si pro­je­si hakkında bilgi verdi. Os­man­lı pa­di­şah­la­rın­dan 2. Ab­dul­ha­mit dö­ne­min­de has­ta­ne ola­rak kul­la­nı­lan sa­vaş ge­mi­si­nin adı­nın Gül­ni­hal ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Mü­ez­zi­noğ­lu, “Bu isim ola­bi­lir. Öne­ri­len isim­ler çı­kar­sa bun­la­rı da de­ğer­len­di­ri­ri­z” de­di.

SELVİ ÇELİK /Bugün

Yorumlar