Denetim yok, usulsüzlük diz boyu

BURCU CANSU ANKARA

KHB’nin bugün dolan birinci yılı nedeniyle sağlık meslek örgütleri tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkez binasında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda usulsüzlüklerin incelemeye alınması talep edildilirken, Sayıştay’a mecburi bilgi ve belgeleri iletmeyen sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Sağlık Bakanlığı göreve çağırıldı.
DİSK, Dev Sağlık İş, Türk Hemşireler Derneği, Türk Ebeler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği, Tüm Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası adına açıklama yapan SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, “KHB uygulaması ile hastaneler işletme haline getirildi, birlikler halinde gruplandırıldı, başına bir CEO-Genel Sekreter getirilerek kar-zarar hesabına göre yönetilmeye başlandı” dedi.

SAĞLIKÇILAR KARNE VERECEKLER
Erdolu, “Sağlığın piyasalaşmasında önemli bir aşama olan Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleşen yapısal dönüşümün bir dizi yolsuzluğa kapı açtığı görülmektedir. Bu durum kabul edilemez. Bu kurumlar bir an önce kamu adına denetim görevi yapan Sayıştay’a gerekli bilgi ve belgeleri iletmeli ve bir an önce sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır” şeklinde konuştu.
Kamu Hastane Birlikleri’nin birinci yılında Sağlık Bakanlığı’nın nasıl karneler vereceğini bilmediklerini belirten Erdolu, sağlık çalışanlarının değerlendirmelerine dayanan, her birlik için ayrı ayrı ve tüm birlikler için toptan hazırlanacak olan karneleri Kasım ayı içinde paylaşacaklarını duyurdu.
Erdolu KHB’de bir yıl boyunca “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden istenenleri Sayıştay’a ibraz etmediği, bu nedenle mali tablo ile belgelerin incelenemediğini ve denetim yapılamadığını belirtti.

***

İşte usulsüzlükler


Genel bütçeye ve genel idari esaslarına tabi olmayan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu döner sermaye bütçesi denetim raporunda şu usulsüzlükler tespit edildi:
»Kurumun bünyesinde faaliyet gösteren 983 adet döner sermaye işletmelerinin mali tablolarının tam ve doğru değil.
»Hastanelerin bir kısmında Sağlık turizmi ve turistin sağlığı hizmeti kapsamında elde edilen gelirler aykırı muhasebeleştirildi.
»Kuruma bağlı sağlık tesislerinin Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ve Mali Mevzuat Hükümlerine aykırı olarak; bankalarda mevduat bulundurmak karşılığında faiz haricinde menfaat temin etmek suretiyle bütçe dışı bir takım kaynaklar kullanma yolunu tercih ettiği müşahede edildi.
»Banka kaynaklarından temsil-ağırlama niteliğinde harcama yapılarak, Taşıt Kanun’a aykırı araç kiralandı.
»Banka kaynakları ile normalde bütçeden ödenmesi mümkün olmayan para cezaları ödendi, banka kanalıyla hastane hizmetleriyle ilgisi olmayan harcamalar yapıldı.
»Kuruma bağlı sağlık tesislerinde kira bedelleri ile elektrik, su ve ısınma giderlerine katılım payları tam ve zamanında tahsil edilmedi.
»Personele döner sermaye gelirlerinden dağıtılan ek ödemelerin hesaplanmasında yanlış yapıldı, personele yapılan ek ödemelerle ilgili olarak bazı sağlık tesislerinde yasal mevzuatın izin verdiği en üst sınırın üstünde ödeme yapıldı.

Yorumlar