Sağlık personelinin performansa dayalı ek ödeme sistemine iki nitel kriter eklenecek

Sağlık personeline uygulanan performansa dayalı ek ödeme sistemine iki nitel kriter eklenecek
Aşağıda 2014 yılı programında, sağlık alanında hedeflenen 11 tedbir yer almaktadır. Bu tedbirlerin bir kısmı 2013 yılı programında da yer almaktaydı. Gerçekleştirilemediği için 2014 yılı programına da alınmıştır.

2013 yılı programında da olan tedbirler Mavi renkte gösterilmiştir.

İlk defa programa giren tedbirler ise Kırmızı renkte gösterilmiştir.

En dikkat çekici düzenleme, performansa dayalı ek ödeme sistemindedir. Sağlık Bakanlığı, Tedbir 1 ile performansa dayalı ek ödeme sistemine iki nitel kriter daha ekleyeceğini kendisine hedef olarak koymuştur.

Bunun dışında, programa ilk kez giren tedbirlerde dikkat çekici bir değişiklik görünmemektedir. en basit konular dahi tedbir diye yazılmıştır. Örneğin tütün kullanım oranının düşürülmesi bunlardan birisidir. Yine 2013 programında yer alan yerli ilaç hedefi 2014 yılı programında yer almamıştır. Bu hedef gerçeklemidirki, programdan çıkarılmıştır, anlamak zordur.

İŞTE 2014 PROGRAMINDA YER ALAN, SAĞLIK ALANINA İLİŞKİN 11 TEDBİR
Politika/TedbirSorumlu/İşbirliğiyapılacakKuruluşlarSüreYapılacak İşlem ve Açıklama
Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen, erişilebilir, nitelikli, maliyetetkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu esastır. (Kalkınma Planı p.172)
Tedbir 1. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerindeperformansa dayalı ek ödeme (PDEÖ) sistemine sağlıkhizmetinin kalitesi veetkinliğine ilişkin göstergeler eklenecektir.Sağlık Bakanlığı(S) SGK, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, ÜniversitelerAralık SonuKamuda çalışan hekimlerin tamamı PDEÖ sistemindeperformans, nicel göstergelerle tanımlanmakta olup yapılan işlem/hizmet başına tanımlanmış belli puanlarla ölçülmektedir. Sisteme, verilen hizmetin etkinliğinin ve hizmete ilişkin algının ölçülebileceği nitel kriterlerin de eklenmesi için yönetmelik taslağı hazırlanacaktır.
Sağlıklı hayat tarzı teşvik edilecek ve daha erişilebilir, uygun, etkili ve etkin bir sağlık hizmeti sunulacaktır. (Kalkınma Planı p.174)
Tedbir 2. En sık görülen kanser hastalıklarının taramaları yaygınlaştırılacak ve kanser hastalığının izlenmesi ve yönetimi için kanser kayıt sistemi geliştirilecektir.Sağlık Bakanlığı(S) Üniversiteler, Yerel yönetimler, STK, SGKAralık SonuVatandaşların taramalara katılmaları için farkındalığı artıracak kampanyalar düzenlenecek ve aile hekimlerine kanser izlem takip için pozitif performans uygulaması başlatılacaktır. Kanser kayıt sistemi için uygun yazılım altyapısı oluşturulacaktır.
Tedbir 3. Bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda toplumsal farkındalık artırılacaktır.Sağlık Bakanlığı(S), Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar, ÜniversitelerAralık SonuToplumsal farkındalığı artırmak için kampanyalar yapılacaktır. Astım, KOAH, kalp ve damar hastalıkları ve böbrek hastalıkları ile ilgili halka ve sağlık personeline yönelik bilgilendirme materyali hazırlanacak ve dağıtılacaktır. Sayılan hastalıklara yönelik standart tanı ve tedavi protokollerini hayata geçirmek için çekirdek eğitim müfredat programı hazırlanacaktır.
Sağlık hizmet sunumunda klinik müdahalelerin etkililiğini, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği ve memnuniyetini dikkate alan yaklaşımlar geliştirilecektir. (Kalkınma Planı p.175)
Tedbir 4. Merkezi Hastane Randevu Sisteminin (MHRS) kullanımı ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.Sağlık Bakanlığı(S) RTÜK, TRTAralık SonuMHRS’nin kullanımında yaşanan sorunların tespiti ve toplumsal algıyı ölçmek amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacaktır. Her tür görsel ve basılı materyal ile MHRS’nin kullanımı tanıtılacak ve yaygınlaştırılacaktır.
Akılcı ilaç kullanımı için sağlık personelinin ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacak, ilaç ve tıbbi cihazların kalitesi, kullanımı ve bunlara yönelik harcamaların etkinliği kontrol edilecektir. (Kalkınma Planı p.177)
Tedbir 5. Akılcı İlaç Kullanımı yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme, müfredat geliştirme faaliyetleri yürütülecek, izleme değerlendirme sistemi kurulacaktır.SGK (S), Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK, Kalkınma Bakanlığı, Üniversiteler, Özel Sağlık KuruluşlarıAralık SonuBaşta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının ve vatandaşların farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Sağlık eğitimi müfredatlarına akılcı ilaç kullanımı eğitimlerinin dahil edilmesi yönünde çalışmalar yapılacak, SGK veri bankası da kullanılarak akılcı ilaç kullanımı davranışlarını teşvik etme ve izleme-değerlendirmeye yönelik bir sistem geliştirilecektir. e – Reçete’nin yaygınlaşmasıyla beraber izleme, değerlendirme ve geri bildirim sisteminin tüm hekimleri kapsamasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Sağlıkta insan gücü, demografik gelişmeler ile uzun vadede ihtiyaç duyulacak yeni meslekler de dikkate alınarak nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir. (Kalkınma Planı p.178)
Tedbir 6. Sağlık personelinin dengeli dağılımına ilişkin çalışmalar kapsamında personel dağılım planı güncellenecek ve Sağlık İnsan Kaynakları Stratejik Planı tamamlanacaktır.Sağlık Bakanlığı(S), MEB, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, YÖK, DPB, ÜniversitelerAralık SonuSağlık kuruluşlarının hedef nüfus, hizmet bölgesi, fiziki yapı ve hizmet sunum özelliklerini esas alan ve somut hedefleri içeren personel dağılım planı güncellenecek ve Sağlık İnsan Kaynakları Stratejik Planı tamamlanacaktır.
Tamamlayıcı tıp kapsamındaki tedavi, bitkisel ürün ve hizmet sunucularıyla ilgili kalite ve güvenliğin sağlanması amacıyla standartlar belirlenecek ve bu alan denetim altına alınacaktır. Tamamlayıcı tıbbın, tıp eğitimine ve sağlık uygulamalarına entegrasyonu sağlanacak, bu alanda yapılacak bilimsel araştırmalar desteklenecektir. (Kalkınma Planı p.180)
Tedbir 7. Tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin gerekli mevzuat hazırlanarak ruhsatlandırma ve denetim hizmetleri yapılandırılacaktır.Sağlık Bakanlığı(S) Üniversiteler, YÖK, Özel Sağlık Kuruluşları, STK’larAralık SonuTamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği hazırlanacaktır. Tamamlayıcı tıbbın, tıp eğitimine intibakı amacıyla müfredat güncellenmesine yönelik çalışmalar başlatılacaktır.
Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı
Tedbir 8. Ülkemizin sağlık turizmi potansiyelinin belirlenmesi amacıyla bölge ve branşları dikkate alan bir sağlık turizmi stratejisi ve eylem planı hazırlanacaktır.Sağlık Bakanlığı(S), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi BakanlığıAralık SonuSağlık turizmi potansiyeline sahip kamu sağlık tesisleri, sağlık turizmi hizmet merkezleri olarak altyapı ve insan kaynakları açısından yeniden yapılandırılacaktır.
Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı
Tedbir 9. Okul çağı çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmaya yönelik beslenme dostu okul sayısı artırılacak ve bilgilendirme kampanyaları yürütülecektir.Sağlık Bakanlığı (S), MEB, Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanlığıAralık SonuBeslenme dostu okul sayısı artırılacak, Okul Sütü Programı sürdürülecektir. Ailelerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamak amacıyla içerisinde toplumda rol model olan kişilerin de bulunacağı bilgilendirmeye yönelik ulusal kampanyalar düzenlenecektir.
Tedbir 10. Erişkinlerde tütün kullanım oranı düşürülecektir.Sağlık Bakanlığı (S), İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MEB, SGKAralık SonuTütün bağımlılığının tedavisi için kısa klinik müdahalenin birinci basamakta verilmesi sağlanacaktır. Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hizmetlerinin SMS, elektronik posta ve web uygulamaları aracılığıyla desteklenerek geliştirilmesi sağlanacaktır.
Tedbir 11. Ruh sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak ve bu merkezlerde verilen hizmetler çeşitlendirilecektir.Sağlık Bakanlığı (S), MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, ÇSGB, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ve STKAralık SonuToplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin sayısı artırılacak, ruh sağlığı hizmetleri afet ve diğer olağanüstü durumlara maruz kalan bireylere yönelik yardım programlarına entegre edilecektir.
Memurlar.net

Yorumlar