TKHK döner sermaye bütçe çağrısı

Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinin (birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesisleri) 2014-2015-2016 yıllarına ait Gelir-Gider bütçe teklifleri, aşağıda belirtilen hususlar ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda, Kamu Hastaneleri Birliklerince hazırlanarak Kurumumuzun inceleme ve onayına sunulmak üzere, ivedilikle Kurumumuza gönderilmelidir.

Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinin 2014-2015-2016 yıllarına ait bütçe teklifleri,

-Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (02.11.2011 Tarih/28103 Mükerrer Sayılı i?.Gj31′inci maddesinin (d) bendi,

-Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin (01.05.2007 Tarih/ 26509 Sayılı R.G)4′\mcxı maddesi,

-Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkmdaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare Ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin (02.09.1961 Tarih/l0896 Sayılı RG)34′üncü maddesi,

-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin(31.10.2012 Tarih/3131 Sayılı Makam Onayı) ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği,

Kurumumuzun inceleme ve onayına sunulmaktadır. Kurumumuzca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde görülen hatalı işlemler, ilgili Genel Sekreterlikler ve bağlı sağlık tesisleri tarafından düzeltildikten sonra, Kurumumuzca onaylanan bütçeler, 2014 mali yıl başlamadan önce döner sermaye bütçe sisteminde aktif hale getirilmekte olup, ıslak imzalı icmalleri de ilgili Genel Sekreterliklere posta ile gönderilmektedir.

A- BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
1. Bütçeyle verilen harcama yetkisi, mevzuatlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılmalıdır.

2. Bütçe gelir-gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınmalıdır.

3. 08.10.2013 tarihli ve 28789 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Orta Vadeli Mali Planda (2014-2016) belirtildiği üzere, bütçe teklifleri hazırlanırken, yılsonu tüketici fiyatları endeksindeki artış oranları, 2014 yılı için % 5,3 – 2015 yılı için % 5 – 2016 yılı için % 5 olarak dikkate alınmalıdır. GSYH büyüme oranları ise, 2014 yılı için % 4 – 2015 yılı için % 5 – 2016 yılı için % 5 olarak dikkate alınmalıdır.

4. Kamu Hastaneleri Birliklerinin 2014-2015-2016 yıllarına ait bütçe teklifleri, objektif kriterlere göre, gelir-gider dengesi korunacak şekilde, gelir tahakkukları dikkate alınarak yapılmalıdır.

5. Gelir Bütçesi, 2013 yılı toplam gelir tahakkukları, 2014 yılı büyüme hedefi ve hizmet genişlemesinden elde edilmesi planlanan gelirler dikkate alınarak oluşturulmalıdır.

6. Gider Bütçesi, 2013 yılı gerçekleşen toplam giderler, 2014 yılı büyüme hedefi ve yatırım planlamaları göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.

Sayfa 1

7. 2013 yılında uygulamaya konulan Gider Bütçesi Dengeleme Payı ayrılması uygulamasına 2014 yılında da devam edilecektir. Bu nedenle, hastanelerin gelir bütçelerinin % 5′i, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin ise % 20′si gider bütçesi dengeleme payı olarak ayrılmalıdır. Sağlık tesislerinin gider bütçesi, bu pay düşüldükten sonra kalan kısımdan oluşmaktadır. Sağlık tesislerinde, bu pay karşılığında gelir artışı yapılmadan gider yapılmamalıdır. Bütçede yer alan gelir-gider toplamları birbirine eşit olmalıdır.

8. Bütçe rakamları oluşturulurken gelir-gider kalemlerinin rakam bölümlerinde kuruş hanesi kullanılmamalıdır. 1 TL’den daha küçük rakamlara yer verilmemelidir.

9. 2014 yılı bütçe tahminleri döner sermaye bütçe sistemine girildiğinde, sistem otomatik olarak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini oluşturmaktadır. Sistemde izleyen iki yılın bütçe tahminleri oluşturulurken, 08.10.2013^tarihli ve 28789 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Orta Vadeli Mali Planda (2014-2016) belirtilen, 2015 yılı için %5 – 2016 yılı için %5 büyüme oranları dikkate alınacaktır.

10. Sağlık tesislerinin ihtiyaçları öncelikli olarak sırasıyla, İl Özel İdaresinde bekleyen ödeneklerden, Genel Bütçe kaynaklarından, döner sermaye kaynaklarından karşılanmalıdır.

11. Bütçenin hazırlanması ve uygulaması sürecinde gerekli tedbirleri almaya ve uygulatmaya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yetkilidir.

B- BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ

1. Sağlık tesisleri ve birlik merkezleri bütçe tekliflerini, en geç 18/11/2013 tarihine kadar döner sermaye bütçe sisteminde Genel Sekreterin onayına sunmalıdır.

2. Sağlık tesislerinin ve birlik merkezlerinin bütçe teklifleri en geç 25/11/2013 tarihine kadar döner sermaye bütçe sisteminde Genel Sekreter tarafından onaylanmalıdır.

3. Genel Sekreterler tarafından onaylanan sağlık tesislerinin ve birlik merkezlerinin bütçeleri sistem

tarafından otomatik olarak birlik konsolide bütçesine dönüştürülmektedir. Birlik Konsolide Bütçe teklifleri, Genel Sekreterler tarafından, en geç 25/11/2013 tarihine kadar döner sermaye bütçe sisteminde Kurumumuzun inceleme ve onayına sunulmalıdır.

4. Kurumumuzca, döner sermaye bütçe sisteminde e-onayı yapılan ve Birliklere sistem üzerinden geri gönderilen birlik konsolide bütçelerinin sistemden iki nüsha çıktıları alınmalıdır. Bütçe icmallerine Genel Sekreter, Mali Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler Başkanı ve Tıbbi Hizmetler Başkanı tarafından ıslak imza uygulanmalıdır. Islak imzalı icmaller, en geç 06/12/2013 tarihinde Kurumumuzda olacak şekilde, Kurumumuza posta, kargo veya elden gönderilmelidir.

5. Birlik konsolide bütçesinin döner sermaye bütçe sisteminde Kurumumuzca onayı yapıldıktan sonra,

sağlık tesisleri bütçe icmallerinin sistemden iki nüsha çıktısını almalıdır. Bütçe icmallerine, Hastane Yöneticisi, Başhekim, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından ıslak imza uygulanmalıdır. Islak imzalı icmaller ilgili Genel Sekreterliklere gönderilmelidir. Bütçe icmallerine ilgili Genel Sekreter tarafından ıslak imza uygulanmalıdır. Islak imza uygulanan bütçe icmallerinin bir nüshası ilgili sağlık tesislerinde bir nüshası da ilgili Birlikte arşivlenmelidir.

6. Birlik konsolide bütçesinin döner sermaye bütçe sisteminde Kurumumuzca onayı yapıldıktan sonra,

Birlikler, Birlik Merkezlerinin bütçe icmallerinin sistemden iki nüsha çıktısını almalıdır. Bütçe icmallerine, Genel Sekreter, Mali Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler Başkanı ve Tıbbi Hizmetler Başkanı tarafından ıslak imza uygulanmalıdır. Birlik Merkezi Bütçe icmalleri ilgili Birlikte arşivlenmelidir.

Sayfa 2

C- BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ

1. Yatırım Giderleri

a) Yatırım bütçesi belirlenirken, bağlı sağlık tesislerinin gelir – gider dengesi, borç ödeme kabiliyetleri,

2013 yılındaki ve önceki yıllardaki gerçekleşmeleri, yapılan yatırımların fayda maliyet analizleri, elde edilmesi planlanan gelirleri, dikkate alınmalıdır. Yatırım bütçesi, Birlik Konsolide Bütçesinin, %8′ini aşmayacak şekilde belirlenmelidir.

b) Cari yıl içerisinde istisnai durumlarda (yeni sağlık tesisi açılması, yeni veya ilave klinik açılması, hizmet genişlemesi yapılması vi.yBirliğin teklifi ve Kurumumuzun uygun görmesi ile yatırım bütçesi kurumumuzca artırılabilinir.

c) Yatırımların finansmanı öncelikle, Genel Bütçe kaynaklarından karşılanmalıdır. Genel Bütçe kaynaklarından bu amaçla tahsis edilen ödenekler, döner sermaye bütçesinden tenkis edilecektir. Bu

uygulama dikkate alınarak bütçe oluşturulmalıdır. Özellikle, bina bakım-onarım, tıbbi cihaz ve hastane

donatım ihtiyaçları Genel Bütçe kaynaklarından karşılanmalıdır.

d) Bakanlığımızca (Mülga Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce) yayımlanan “Türkiye’de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023″ kitabında belirtilen özellikli hizmet genişlemelerine ait yatırım giderlerinin gerekçeleri açıkça yazılmalıdır.

2. Tıbbi Malzeme İlaç Ve Laboratuvar Giderleri

Tıbbi malzeme ilaç ve laboratuvar bütçesi, 2013 yılında ve önceki yıllarda yapılan gerçekleşmeler ile

2014 yılı ihtiyaçları ve stok durumları dikkate alınarak planlanmalıdır.

3. Hizmet Alım Giderleri

a) Hizmet alımları bütçesi belirlenirken, personele dayalı hizmet alımları ile gelecek yıllara yaygın

yüklenmeler dikkate alınarak bütçe belirlenmelidir. Bu nedenle, hizmetlerde aksaklıklara meydan verilmemesi için hizmet alım giderlerine yeterli bütçe konulmalıdır.

b) Görüntüleme, laboratuvar, fizik tedavi vb. sağlık hizmeti alımlarında önceki yıl gerçekleşmeleri ve büyüme hedefleri dikkate alınarak yeterli bütçe konulmalıdır.

c) Cari yıl içerisinde bu bütçe kaleminden diğer bütçe kalemlerine aktarma yapılmamalıdır.

4. Personel Giderleri

a) Personel giderleri bütçesi belirlenirken, mevzuatları gereği, maaşları döner sermaye gelirlerinden ödenen personellerin maaşları, ek ödeme, icap ve nöbet ücretleri gibi gider tertiplerine yeterli bütçe konulmalıdır.

b) Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken Sosyal Güvenlik Primi (personel ve işveren payı)

giderleri için ilgili bütçe tertibine, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

81′inci maddesi gereği yeterli bütçe konulmalıdır.

c) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81′inci maddesinin (h) fıkrası “4

üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılara bağlanan veya bağlanacak

vazife malullük aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak

üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin % 20 ‘si oranında ek karşılık primi alınır. Ayrılan ek karşılık priminin tamamı kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başlarından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenirhükmü gereği ilgili bütçe kalemine yeterli ek karşılık ödeneği konulmalıdır.

d) Döner sermaye kadrolarında istihdam edilen personellere 6245 Sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenmesi gereken her türlü geçici ve sürekli görev yolluklarının tahmin edilerek ilgili bütçe tertibine yeterli bütçe konulmalıdır.

e) Toplam personel giderlerinin gelir bütçesine oranının en az %35 oranında olmasına ve bu oranı karşılayacak şekilde bütçe belirlenmesine dikkat edilmelidir.

Sayfa 3

i) Cari yıl içerisinde 106 Sayılı Yönetmeliğin 36′ncı maddesi gereği bu bütçe kaleminden diğer bütçe kalemlerine aktarma yapılmamalıdır.

5. Kanuni Yükümlülükler Giderleri

a) Kanuni yükümlülükler bütçesi belirlenirken, ilgili mevzuatları gereği sağlık tesislerinin 2014 yılı

tahmini tahsilatlarından %1 oranında hazine payının, % 5 oranında merkez payının, 2014 yılı tahmini gelir tahakkuklarının % 1 oranında da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum payının ilgili kurumlara ödenmesi gerektiğine dikkat edilerek yeterli bütçe konulmalıdır.

b) Kanuni yükümlülüklerin gelir bütçesine oranının en az %7 oranında olmasına ve bu oranı karşılayacak

şekilde bütçe belirlenerek yeterli ödenek konulmalıdır.

c) Cari yıl içerisinde bu bütçe kaleminden diğer bütçe kalemlerine aktarma yapılmamalıdır.

6. Diğer İşletme Giderleri

a) Bakanlığımızca yayımlanan 2007-2 sıra nolu genelge gereği, sağlık tesislerinde mesleki beceri eğitimi alan sağlık meslek lisesi öğrencileri için yapılacak giderler dikkat alınarak bütçe belirlenmelidir.

b) Bakanlığımızca eğitim verme yetkisi verilen sağlık tesislerinin (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri) bütçelerine gerekli görülmesi halinde, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gelir bütçelerinin % 1 ‘ ini geçmeyecek şekilde bütçe konulmalıdır. Bu bütçe, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 413′üncü maddesindeki “araştırma ve geliştirme giderleri hesabı, üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçimi ve teknolojilerinin işletmede uygulanması amacıyla yapılan araştırma ve geliştirme giderlerinin izlenmesi için kullanılır. ” hükmü çerçevesinde kullanılmalıdır.

c) Yakacak giderlerinden tasarruf yapılabilmesi için maliyet etkin yakıt dönüşümü tamamlanan veya

tamamlanacak sağlık tesislerinde yeni durum göz önünde bulundurularak bütçe belirlenmesine dikkat edilmelidir.

d) Diğer işletme giderleri bütçesi belirlenirken, 2013 yılında ve önceki yıllarda yapılan gerçekleşmeler ile 2014 yılı planlamaları dikkate alınarak belirlenmelidir.

D- BÜTÇENİN KULLANILMASI

1. Bütçenin Serbest Bırakılması

a) Bütçeler üçer aylık dilimler halinde, cari yıl içerisinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı başlarında serbest bırakılarak kullanıma açılacaktır.

b) Birliklere nakit akışları cari yıl içerisinde Global bütçe kapsamında aylık olarak (her ay) sağlanacaktır.

2. Bütçe İhale Onay Belgesi

a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. Maddesinde “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, ilgili bütçe kalemlerinde yeterli ödeneği olmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmamalıdır. Bu manada yetersiz olan bütçe kalemleri ihaleye çıkılmadan önce bölümlerarası veya bölümiçi aktarmalar yapılarak yeterli hale getirilmelidir. Bu durumun takip edilebilmesi için, birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesisleri yapacakları her bir ihale karşılığında döner sermaye bütçe sistemindeki İhale Onay Belgesini doldurarak kayıt yapmalıdır. Sistemden alacakları bu belgeyi ilgili ihale dosyasına koymalıdır. Sistem harcama talimatı belgesindeki ihale rakamlarını, sağlık tesisinin ilgili bütçe kaleminden bloke ederek toplamda ne kadar ihale yöntemi ile alım yapıldığını rapor edecektir.

b) İhale Onay Belgesinin sistemden çıktısı alınmadan birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesislerince ihale yöntemi ile herhangi bir alım yapılmamalıdır.

3. Bütçeden Y apılacak T enkisler

Kamu Hastaneleri Birliklerine (birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesisleri) cari yıl içerisinde Genel Bütçe kaynaklarından gönderilecek her türlü ödenekler ile merkezi satın alma kapsamında alınan ve sağlık tesislerine gönderilen tıbbi cihazların bedelleri, yılı onaylı döner sermaye bütçesinin ilgili kalemlerinden tenkis (düşülecek) edilecektir.

Sayfa 4

4. Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapılacak Alımlar

a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesinin (ı) bendi gereği, Kamu Hastaneleri Birlikleri yılı onaylı gider bütçelerinin yapım-mal-hizmet sınıflamalarındaki bütçe kalemlerine konulan ödeneklerin % 10′u kadar doğrudan temin yöntemi ile alım yapabilmektedirler. Bu oranın takibi, Genel Sekreterlikler tarafından yapılmalıdır. Genel Sekreterlikler bu oranı, birlik merkezlerinin ve bağlı sağlık tesislerinin alt bütçelerinin ilgili kalemlerinden veya birlik konsolide bütçelerinin ilgili kalemlerinden takip etmelidir.

b) Kurumumuz bu oranı birlik konsolide bütçesinin ilgili kalemlerinden takip edecektir. Birlikler ve bağlı sağlık tesisleri yapacakları her bir doğrudan temin karşılığında döner sermaye bütçe sistemindeki İhale Onay belgesini doldurarak kayıt yapacaklardır. Sistemden alacakları bu belgeyi ilgili doğrudan temin dosyasına koyacaklardır. Sistem harcama belgesindeki doğrudan temin rakamlarını ilgili sağlık tesisinin ilgili bütçe kaleminden bloke ederek toplamda ne kadar doğrudan temin yöntemi ile alım yapıldığını rapor edecektir.

c) Harcama talimatı belgesinin sistemden çıktısı alınmadan birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesislerince doğrudan temin yöntemi ile herhangi bir alım yapılmayacaktır.

d) Birlik konsolide bütçesinin %10′luk limiti aşılmak isteniyorsa, limit aşılmadan önce Kamu İhale Genel Tebliği Ekinde yer alan (Kamu İhale Kurulu’nun Web sayfasından alınan) Ek-O.2 Başvuru Formu ilgili Birlik tarafından doldurularak resmi yazı ekinde Kurumumuza gönderilmelidir. Kurumuzdan gelecek cevabi yazı doğrultusunda işlem tesis edilmelidir.

5. Bölüm İçi Aktarmalar

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 32′inci maddesinin (l)’inci fıkrasında, “Kurum taşra teşkilatı harcama yetkilisi Genel Sekreterdir.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare Ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin 36′ncı maddesi gereği, bölüm içi aktarmalar, birlik tarafından, döner sermaye bütçe sisteminden Genel Sekreterin onayı ile yapılmalıdır. Bağlı sağlık tesisleri ve birlik merkezleri bölüm içi aktarma yapma ihtiyacı duyduğunda, bu taleplerini sistem üzerinden Genel Sekreterin onayına sunmalıdır.

6. BölUmler Arası Aktarmalar

Bölümler arası aktarmalar, Kurumumuzca döner sermaye bütçe sisteminde, Genel Sekreterin teklifi üzerine, Kurumumuzun onayı ile yapılmaktadır. Onay işlemleri sistem üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. Bölümler arası aktarmalarla ilgili Birlikler tarafından Kurumumuza herhangi bir belge gönderilmemelidir.

7. Ek Bütçe Talepleri

Birliklerin (birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesisleri) Ek Bütçe talepleri gelir artışları kadar olmalıdır. Yılı onaylı bütçelerindeki gelirlere ilave olarak yıl içerisinde gelir artışı sağlanması halinde, artış miktarı kadar gider bütçesi artırılabilinir.

E- BÜTÇENİN TAKİBİ

1. Kamu Hastaneleri Birliklerinde Mali Hizmetler Başkanlığı tarafından birlik merkezlerinin ve bağlı sağlık tesislerinin her ay ve total olarak gelir ve gider gerçekleşmeleri takip edilmelidir. Gerçekleşmeler yılı onaylı gelir ve gider bütçeleri ile karşılaştırılmalıdır. Harcamalar, bu kontroller göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

2. Kamu Hastaneleri Birliklerince, cari yılın ilk altı ayı sonunda birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesisleri gelir-gider gerçekleşmelerini yılı onaylı gelir-gider bütçeleri ile karşılaştırarak yılsonu hedeflerinin tutturulup tutturulamayacağınm kontrolünü yapmalıdır.

Sayfa 5

3. Bütçeler, Global bütçeden gönderilen ödeneklere karşılık gelmek üzere üçer aylık devreler halinde serbest bırakılacaktır. Genel sekreterlik tarafından daha fazla ödeneğin serbest bırakılması talep edildiğinde, gerekçeleri kurumumuzca incelenerek uygun görülmesi halinde yeterli ödenek serbest bırakılacaktır. Bütçe gerçekleşmeleri bütçe sisteminden gün lük/aylı k/total olarak izlenebilecek olup, üçer aylık dilimler halinde sistemden yayınlanacaktır. Giderler bütçe gerçekleşmeleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

F- TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN

2013 yılında uygulamaya konulan Tasarruf Yapma Ve İsrafı Önlemeye Yönelik Yıllık Plan yapılması uygulamasına 2014 yılında da devam edilecektir. Bu nedenle, aşağıdaki belirtilen bütçe sınıflamalarında Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerince, tasarruf yapma veya israfı önlemeye yönelik planlamalar yapılmalıdır.

a) Yatırım giderleri

b) İlaç ve Tıbbi Malzeme Giderleri

c) Personel Giderleri

d) Diğer İşletme Giderleri

Birlikler, yukarıdaki belirtilen bütçe sınıflamalarından Birlik düzeyinde hazırlayacakları 2014 yılına ait Tasarruf Yapma Ve İsrafı Önlemeye Yönelik Yıllık Planlarını Bütçe teklifleri ekinde Kurumumuza göndermelidirler.

Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinin 2014-2015-2016 yıllarına ait bütçe tekliflerini yukarıdaki belirtilen hususlar ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda hazırlayarak en geç 06/12/2013 tarihinde Kurumumuzda olacak şekilde Kurumumuza göndermeleri hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ

2014- 2015-2016 YILLARINA AİT DÖNER SERMAYE BÜTÇESİSİ TEKLİFİ HAZIRLAMA

6-BİRLİK GENEL SEKRETERLİĞİ KONSOLİDE BÜTÇEYİ SİSTEMDEN THK YA GÖNDERİR

8-TKHK

KONSOLİDE BÜTÇEYİ SİSTEMDE İNCELER

İŞ AKIŞ ŞEMASI

10- BİRLİK GENEL SEKRETERLİĞİ BÜTÇE İCMALIRİNİN ÇIKTISINA İSLAK İMZA UYGULAR POSTA İLE TKHK YA GÖNDERİR

ı

11- TKHK

ISLAK İMZALI BİRLİK KONSOLİDE BÜTÇE İCMALLERİNİ FİZİKİ ORTAMDA İNCELER

13-TKHK

KONSOLİDE BÜTÇE İCMALİNİN BİR NÜSHASINI POSTA İLE BİRLİĞE GÖNDERİR

2014 YILI DÖIMER SERMAYE BÜTÇE SİSTEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ REHBERİ A. BÜTÇE GİRİŞİ YAPILMASI 1- Sağlık Tesisleri ve Birlik Merkezleri

a. Döner Sermaye Bütçe Sistemine http://analitikbutce.saglik.eov.tr/ linkinden ulaşılmaktadır.

b. Sağlık Tesisleri ve Birlik Merkezleri kendilerine tanımlanan TDMS şifreleri ile döner sermaye bütçe sistemine giriş yapabilirler.

c. Sağlık Tesisleri ve Birlik Merkezleri 2014 Yılı bütçe tahminlerini, döner sermaye bütçe sistemine 2014-

2015- 2016 yılı bütçe çağrısı Genelgesi yayınlandıktan sonra girebilirler.

d. Döner sermaye bütçe Sistemine Bütçe Giriş yapılmadan önce sağlık tesislerince bütçe planlaması yapılmalı, hangi tertiplere ne kadar bütçe konulacağı önceden belirlenmeli ve sisteme girişi yapılmalıdır.

e. Bütçe tahminleri sisteme girildikten sonra DÖNEM DEĞİŞTİR butonu kullanılarak 2014 Analitik Bütçe Dönemi Seçilmeli, ardından İLK BÜTÇE GİRİŞ butonuna basılarak bütçe giriş ekranına geçilmelidir.

f. Bütçe giriş ekranında öncelikle gelir bütçesi ekrana yansıyacaktır. Sistemde gelir tahmini yapılırken önceki yıllarda 800.03.01.90.23 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar gelir koduna yansıyan gelirler 2014 yılı için 800.03.01.13.01 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar gelir koduna kaydedilecektir.

g. Gelir kısmı tamamlandıktan sonra üst kısımdan Gider Bütçesi sekmesi seçilerek gider bütçesi girilmelidir.

h. Gider bütçesi girişi yapılırken Genelgede belirtilen hususlar dikkate alınarak giriş yapılmalıdır. Gelir bütçesine girilen toplam tutarın Hastaneler için %5′i, ADSM’ler için %20′ si Gider Bütçesi Dengeleme Payına ayrıldıktan sonra kalan miktar genelge doğrultusunda bütçe kalemleri arasında ihtiyaca göre dağıtılmalıdır. Gelir ve Gider bütçelerinin birbirlerine eşit olmasına dikkat edilmelidir.

ı. Sisteme bütçe girişi yapıldıktan sonra gerekli bütçe kontrolleri yapılmalıdır. Tüm Kontroller yapıldıktan sonra, ekranın üst kısımda bulunan KAYDET butonuna basılarak öncelikle, yapılan işlemler kaydedilmelidir. Daha sonra Genel Sekreterliğe Gönder butonuna basılarak bütçe ilgili Genel Sekreterliğe sistem üzerinden gönderilmelidir.

j. Gönderme işlemi yapıldıktan sonra, sistemde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Değişiklik yapılması gerekiyor ise, bütçenin sistem üzerinden ilgili Genel Sekreterlik tarafından ilgili Sağlık Tesisine iadesi yapılmalıdır.

k. Bütçenin ilgili sağlık tesisine iade edilmesinden sonra, sağlık tesislerince gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Daha sonra yukarıda sayılan işlemler tekrar edilerek bütçe ilgili Genel Sekreterliğe sistem üzerinden tekrar gönderilmelidir. Sağlık Tesisleri ve Birlik Merkezleri 18/11/2013 tarihi Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar sisteme bütçe girişlerini tamamlamalıdır.

2. Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri

a. Birlikler, birlik merkezi bütçeleri için kendilerine tanımlanan şifreleri kullanmalıdır.

b. Onay ve konsolide bütçe işlemleri için Genel Sekretere tanımlanan konsolide şifreleri kullanmalıdır.

B- BÜTÇE ONAY SÜRECİ

a. Sağlık tesisleri ve birlik merkezleri döner sermaye bütçe sisteminde bütçe giriş işlemlerini 18/11/2013 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlamalıdır.

b. Sağlık tesisleri tarafından birliğe gönderilen bütçeler ilk bütçe giriş ekranı kullanılarak takip edilmelidir.

c. Bütçeler kgntrol edilmeden önce DÖNEM DEĞİŞTİR butonundan 2014 Analitik Bütçe Dönemi seçilmelidir. İlk Bütçe Giriş Ekranı açılarak sağlık tesislerinden ve birlik merkezinden gelen bütçeler sırasıyla incelenmeli ve bütçe genelgesine uygunluğu kontrol edilmelidir.

d. ilk bütçe ekranında her sağlık tesisi ve birlik merkezi için bir satır oluşmaktadır. İnceleme yapılacak sağlık tesisine ve birlik merkezine ait satırın en sonunda bulunan bütçe sütunundaki işaret, tıklanarak ilgili sağlık tesisinin ve birlik merkezinin bütçesi açılır. İlk ekrana gelir bütçesi gelir.

e. Bütçenin gelir kısmı incelendikten sonra üst kısımdan gider bütçesi seçilerek bütçe incelenir. Bütçede eksiklik veya hatalı işlemler tespit edildiği takdirde üst kısımda bulunan SAĞLIK TESİSİNE İADE butonu kullanılarak düzeltme işlemi için bütçe sağlık tesisine/birlik merkezine iade edilir. Birlik Sekreterliğince uygun görülen bütçeler üst kısımda bulunan Genel Sekreterlik Onaylı butonu ile onaylanarak ilgili tesislere ait bütçelerin konsolide bütçeye yansıması sağlanır.

C- KONSOLİDE BÜTÇE İŞLEMLERİ

a. Birliğe bağlı tüm sağlık tesislerinin ve birlik merkezinin bütçelerine Genel Sekreterlik Onayı verildikten sonra Birlik Konsolide Bütçesi butonu kullanılarak konsolide bütçe işlemlerine geçilmelidir.

b. Konsolide bütçe ekranında Birliğe bağlı tüm sağlık tesislerinin ve birlik merkezinin toplam bütçesi tertipler bazında görüntülenmektedir. Ekranın üst kısımdan gelir ve gider kısmı seçilerek bütçe kontrol edilmelidir.

c. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra üst kısımda bulunan gerekçe kısmı mutlaka doldurulmalıdır. Önceki yıllara göre yüksek artış öngörülen gelir ve giderler için ayrıntılı gerekçeler belirtilmelidir. Gerekçe kısmı boş gönderilen bütçeler incelenmeye alınmadan birliğe iade edilecektir.

d. Konsolide bütçeler, gerekçeleri yazıldıktan ve güncelleme işlemi yapıldıktan sonra Kurum Başkanlığına Gönder butonu kullanılarak kurumumuza sistem üzerinden gönderilmelidir. Genelge gereği Kurumumuza gönderme işlemleri 25/11/2013 tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlanmalıdır.

D- İMZA İŞLEMLERİ

1. Sağlık Tesisi Bütçesi

a. Birlikler tarafından sistemden Kurumumuza gönderilen konsolide bütçeler, kurum tarafından incelendikten ve uygun görüldükten sonra, konsolide bütçe ekranında İmza İçin Genel Sekreterliğe Gönderildi uyarısı yer alacaktır. Bu uyarı ekrana düştüğünde, bağlı sağlık tesisleri bütçelerini ıslak imzaya sunmak üzere sistemden iki nüsha çıktılarını almalıdır.

b. Sağlık Tesisleri kendilerine tanımlanan şifreleriyle ilk bütçe giriş ekranından sisteme girerek aldıkları iki nüsha çıktıyı Sağlık Bakım Hizmetleri, İdari ve Mali Hizmetler Müdürleri, Başhekim ve Hastane Yöneticisine imzalattıktan sonra Genel Sekreter onayı için birlik merkezine göndermelidir. Birlik iki nüsha çıktıyı Genel Sekretere onaylattıktan sonra bir nüshasını ilgili sağlık tesisine göndermeli, bir nüshasını da birlikte arşivlemelidir.

2. Birlik Merkezi Bütçesi

a. Birlikler tarafından sistemden Kurumumuza gönderilen konsolide bütçeler, kurum tarafından incelendikten ve uygun görüldükten sonra, konsolide bütçe ekranında İmza İçin Genel Sekreterliğe Gönderildi uyarısı yer alacaktır. Bu uyarı ekrana düştüğünde, birlik merkezleri bütçelerini ıslak imzaya sunmak üzere sistemden iki nüsha çıktılarını almalıdır.

b. Birlik Merkezi bütçeleri, birlik merkezi şifresiyle sisteme girilip ilk bütçe ekranından çıktısı alınarak Tıbbi, İdari, Mali Hizmetler başkanlarıyla Genel Sekretere imzalatıldıktan sonra birlik merkezinde arşivlenmelidir.

3. Birlik Konsolide Bütçesi

a. Birlik Konsolide bütçeleri İmza İçin Genel Sekreterliğe Gönderildi uyarısı ekrana yansıdıktan sonra, konsolide bütçenin bir paraflı bir parafsız 2 (iki) nüsha çıktısı alınarak Tıbbi, İdari, Mali Hizmetler başkanlarıyla Genel Sekretere imzalatıldıktan sonra Giden Evraktan tarih ve sayı verilerek en geç 06/12/2013 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar elden veya posta ile Kurumumuza gönderilmelidir.

b. Sağlık Tesislerinin ve birlik merkezlerinin bütçe çıktıları kesinlikle kurumumuza gönderilmeyecek olup, mahallinde muhafaza edilecektir. Kurumumuza sadece ıslak imza için Konsolide bütçe çıktıları gönderilecektir.

UYARILAR

1. Kurum Başkanlığından İmza için Genel Sekreterliğe Gönderildi uyarısı ekrana gelmeden sağlık tesisleri de’dahil herhangi bir şekilde imza için bütçe çıktısı almayınız!

2. Sisteme Girildiğinde ANA MENÜDE bulunan KURUM BİLGİLERİNİ GÜNCELLE menüsünden kurum bilgilerinizi güncelleyin!

3. Sağlık tesislerinin ve birlik merkezlerinin bütçelerine Genel Sekreterlik Onayı yapılmadan konsolide bütçe işlemlerine geçilemez!

Yorumlar