112′ler Üzerinden Yolsuzluk İddiası

“Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptık, 112 acil servis istasyonu kuracağız” diyerek tüm Türkiye’de 150′ye yakın müteahhidin 60 Milyon lira dolandırıldığı iddiaları Türkiye gündemine oturdu.

İddialara göre Gençlik ve Spor BakanıSuat Kılıç’ın kayınpederi ve bir dönem Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dadanışmanlığını yapan Ali Yüksel. Diğer ise Erdoğan’ın siyasi başdanışmanı olanAKP Adana Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın eniştesi (ablasının eşi) Oktay Ferşat,Ferşat Group adı altında bir yapılanma ile ülke çapında 4 bin adet 112 AcilServis istasyonu kuracaklarını söyleyerek inşaat sektöründe piyasaya çıktı vemüteahhitlerle görüşmelere başladı.

İkili görüştükleri müteahhitlere, Sağlık Bakanlığı’yla yaptıklarını belirttikleri,sahte olduğu iddia edilen bir protokolü göstererek, ülke çapındagörevlendirdikleri aracılarla her ilde kaç adet acil servis inşa edeceklerini,örneğin Hatay’a 100 adet yapacaklarını söyledi. Böylece müteahhitlerle acilservislerin inşaatı için sözleşmeler imzalamaya başladılar. Dört bin istasyonugruplara ayırarak, müteahhitler sözleşme imzaladıkları müteahhitler arasındapaylaştırdılar. Sözleşme imzalandıktan sonra güya inşaat işi verdiklerimüteahhitlerden hem 200′er bin lira teminat hem de aracı komisyonu topladılar.

İmzalanan sözleşmelere göre; istasyonların ber biri 160 metrekare alana sahipolacak. Maliyeti 120 bin lira artı KDV. Yapılacak inşaatları da devlet değil,hayırseverler finanse edecek. Yani ikili hayırseverlerden paraları alıp inşaatıyapan müteahhide ödeyecek. İkili, inşaat başladıktan sonra, inşaatın düzeyinegöre aldıkları 200 bin liralık teminatı 2 bin liralık taksitler halinde geriödeme sözü de verirken, işin her aşamasında Yalçın Akdoğan ve Suat Kılıç’ınadlarını da kullandı.

İkili, bazı illerde sağlık müdürlüklerine başvurarak, arsa tahsis edilmesinibile istedi. Sağlık müdürlüklerinden sonuç alamayan ikili bu illerde AKP’libelediyelerden arsa bile tahsis ettirdi.

Açılışa Yaptılar İstasyonlara Kendiİsimleri Verdiler

22 Eylül 2012′deAntalya’da yapılan açılışla ilgili internet sitelerinde şöyle bir haberyayınlanmıştı.

” Ferşat Grup adlı inşaat firması, Sağlık Bakanlığıile protokol imzaladı. 81 ile Acil Servis Hizmet İstasyonu kuracak. Projeninilk ayağı Antalya’da hizmete girdi. Ünitelerden birine Ferşat Grup YönetimKurulu Başkanı’nın adı verilirken, diğerine Spor Bakanı Suat Kılıç’ınkayınpederi Ali Yüksel’in adı verildi.

112′ye yeni sistem Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesi Yerleşkesi’nde iki ayrı yapıdan oluşan ve Oktay Ferşat ile Ali Yükseladı verilen binaların açılış törenine Vali Ahmet Altıparmak, İl GenelMeclisi Başkanı Cavit Arı, Muratpaşa Kaymakamı Fatih Kocabaş, Kepez KaymakamıMehmet Ali Özyiğit, Sağlık İl Müdürü Adem Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü OsmanNuri Gülay, AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse, ünitelerden birinin adı verilenAli Yüksel, Ferşat Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İng Oktay Ferşat ile ötekiilgiler ve çok sayıda davetli katıldı.

81 ilde yapılacak

Vali Altıparmak, burada yaptığı konuşmada, 112 AcilÇağrı Merkezi’nde pilot il olarak Antalya’nın seçilmesinin önemini vurgulayanAltıparmak, bütün illerin geçmek istediği bir sistemin Antalya’da hayatageçirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ferşat Grup Yönetim KuruluBaşkanı Dr. İng Oktay Ferşat da, söz konusu projeyi sadece Antalya değil, 81ilde uygulamaya başladıklarını belirtti. Ferşat, “İlkini Antalya’da hizmeteaçıyoruz. Burayı Kocaeli izleyecek. Allah’ın izniyle diğer illerdekiçalışmalarımızda en kısa zamanda tamamlanacak” dedi.

Öte yandan, yeni istasyon binası 100 metrekare alandanoluşuyor. Antalya’da 14′ü merkez, 24′ü ilçelerde olmak üzere toplam 38 faalçalışan istasyon bulunuyor. Önümüzdeki 6 ay içinde 14 yeni istasyonun daaçılması planlanıyor. Böylece faal istasyon sayısının 52′ye çıkarılmasıhedefleniyor.”

Ancak müteahhitler işibitirdiklerinde Ferşat Group ödeme yapmamak için havadan sudan bahanelerleinşaatı teslim almayı ve ödemeleri geciktirdi. Müteahhitler de sıkıştıkçasıkıştı. Hatta aralarında iflas edenler, yol parasına bile muhtaç durumadüşenler oldu.

SAĞLIK Bakanı Müezzinoğlu, Bakan Suat Kılıç’ın kayınpederi ileBaşbakan danışmanı Yalçın Akdoğan’ın eniştesinin “Sağlık Bakanlığı ile protokolyaptık, 112 Acil İstasyonları kuracağız” diyerek müteahhitleri dolandırdığıiddiasına sert tepki verdi. Müezzinoğlu, “Yanlış yapanlar, milleti ve ismimiziistismar edenler hukuk karşısında bedelini ödemeli” dedi.

Hürriyet’e açıklamada bulunan Bakan Müezzinoğlu, “Sağlık Bakanlığı ile olayınen başından beri hiç bir ilgisi yoktur. Yanlış yapanlar, milleti ve ismimiziistismar edenler de hukuk karşısında bedelini ödemeli” dedi.

ENİŞTE HAKKINDA SUÇDUYURUSU

Yalçın Akdoğan eniştesi Oktay Ferşat’ın kendi adını kullanarak müteahhitlerdenkomisyon aldığını öğrenince hemen harekete geçti. Akdoğan geçtiğimiz aylardasavcılığa dilekçe ile başvurarak eniştesi Ferşat hakkında suç duyurusundabulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bakanlığı ileolayın en başından beri hiç bir ilgisi olmadığını belirterek, Hürriyet’eşunları dedi:

TEFTİŞ İÇİN TALİMAT

“Biz de adımızın istismar edildiğini sonradan öğrendik. Yanlış yapanlar da hertürlü hukuki müeyyideye muhatap. Hukuken bunlarla ilgili gereğinin yapılmasılazım. Konunun bakanlıkla irtibatlandırılmasının da açıkçası doğru olmadığınainanıyorum. Bu olaydan zarar görenler elbette yasal haklarını yasal yollardanarayacaklardır. İlgili kurumlar da hemen iddiaların üzerine gidecektir.Bakanlık bürokratları ile ilgili herhangi bir iddia olursa biz de teftişkurulumuzu iddiayı araştırmak için gerekli talimatları veririz.”

TÜRKİYE ÇAPINDA 4 BİN İSTASYON

ÜLKE ça­pın­da 4 bin adet 112 Acil Ser­vis is­tas­yo­nu ku­ra­cak­la­rı­nı ilaneden Ali Yük­sel ve Ok­tay Fer­şat’ın gö­rev­len­dir­dik­le­ri ara­cı­lar­laher il­de kaç adet acil ser­vis in­şa ede­cek­le­ri­ni, ör­ne­ğin Ha­ta­y’­a100 adet ya­pa­cak­la­rı­nı söyledikleri iddia ediliyor. İm­za­la­nan söz­leş­me­le­regö­re 160 met­re­ka­re­lik acil ser­vis binala­rı­nın ma­li­yet­le­ri­nin 120bin li­ra ar­tı KDV ol­ma­sı ge­re­ki­yor. İn­şa­at baş­la­dık­tan son­ra, iler­leme­yegö­re 200 bin li­ra­lık te­mi­na­tın 2 bin lira­lık tak­sitler ha­lin­de ge­riöde­ne­ce­ği ta­ah­hüt edi­li­yor. Mü­te­ah­hit­le­re de öde­me­yi işin spon­sor­lu­ğu­nuüst­le­nen ha­yır­se­ver­le­rin ya­pa­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. An­cak ve­ri­lensöz­ler tu­tul­mu­yor. To­pu topu 2 bin li­ra­lık bir öde­me­de ka­lı­nı­yor.
Türk Sağlık Sen

Yorumlar