Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli 8 Radyoloji Teknikeri Alacak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

NO POZİSYON SAYI

1 Hemşire 55

2 Avukat 1

3 Diyetisyen 5

4 Anestezi Teknikeri 5

5 Ameliyathane Teknikeri(Cerrahi) 10

6 Radyoloji Teknikeri 8

7 Radyoloji TeknikerilNörovasküler Anjiyo) 1

8 Sağlık TeknikerilElektronörofizyoloji-EEG-EMG Teknikeri) 3

9 Sağlık Teknikeri EKG 1

10 Sağlık Teknikeri(Bıyomedikal)1

11 Teknisyen (Matbaa) 2

12 Destek Personeli (Aşçı) 5

13 Destek Personeli (Aşçı) 5

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini bilfiil tamamlamış olmak,

(4) 01 011983 ve sonrası doğumlu olmak,

(5)657 sayılı Kanunun 53 maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6)Alım yapılacak branşta belirlenen yüksek okullardan ya da bölümden mezun olmak,

(7) Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhili şartını kabul etmek,

(8) Şahsen yapılacak başvuru sırasında başvuru yapılacak pozisyonla ilgili anlatılacak ve/veya gösterilecek çalışma yerini ve koşullarını kabul etmek,

ÖNEMLİ NOT: 5917 sayılı Kanunun 47 maddesinin 5 fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşmaaşnemi jjprısınde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihindenjtibaren Dtr yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

1 nolu Hemşire pozisyonu için Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak

2 nolu Avukat pozisyonu için Hukuk Fakültesi 4 yıllık lisans mezunu olmak, avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak ve 5 yıl süre ile avukat olarak çalıştığını belgeleyebilmek

3 Nolu Diyetisyen pozisyonu için Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından mezun olmak

4 Nolu Anestezi Teknikerliği pozisyonu için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 2 yıllık Anestezi Bölümü mezunu olmak

5 Nolu Ameliyathane Teknikerliği için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Hizmetleri ya da Cerrahı Teknikerliği Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak

6 Nolu Radyoloji Teknikeri pozisyonu için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerliği Bolümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak Radyoloji teknikeri olarak atanmayı hak edenlerden 4 kişi Ameliyathane'de, 2 kişi Erişkin Kardiyoloji Katater'de, 1 kişi Çocuk Kardiyoloji Katater'de, 1 kişi Nükleer Tıp Anabilim Dalında görev alacaklardır.

7 Nolu Radyoloji TeknikerilNörovasküler Anjiyo) pozisyonu için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak, Üniversite Hastanelerinde Nörovasküler ve Girişimsel Radyoloji alanında en az 3 yıl çalışmış olmak, Axiom Artis cihazı kullanabildiğini belgeleyebilmek,

8 Nolu Sağlık TeknikerilElektronörofizyoloji-EEG-EMG Teknikeri) pozisyonu için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Elektrofizyoloji Teknikerliği Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak,

9 Nolu Sağlık Teknikeri (EKG) pozisyonu için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 yıllık önlisans mezunu olmak.

10 Nolu Sağlık Teknikeri (Biyomedikal) pozisyonu için Sağlık-Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak.

11 Nolu Teknisyen IMatbaa) pozisyonu için Endüstri Meslek liselerinin Matbaacılık Bölümü mezunu olmak.

12 Nolu Destek Personeli (Aşçıl pozisyonu için Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Aşçılık Bölümü veya Yiyecek içecek alanı Mutfak Bölümü mezunu olmak,

13 Nolu Destek Personeli (Aşçı) pozisyonu için Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Gastronomi) Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI

(1) Lise mezunları için 2012 yılı KPSSP94, Önlisans mezunları için 2012 yılı KPSSP93 ve lisans mezunları için 2012 yılı KPSSP3 puan türüne bakılacaktır.

(2) Adayların başvurularını C Katı insan Kaynaklan Koordinatörlüğü'ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomasının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, "öğrenimle ilgili koşullar" kısmında istenilen belgeler, erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(3) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(4) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

(5) Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hastane.hacettepe.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır Sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde gelmeyen aday sayısı kadar yedekten KPSS puan sırasına göre aday davet edilecektir (6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hastane.haceftepe. edu tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Yorumlar