Muvafakat almak o kadar da kolay değil

Muvafakat davasını kazandı ama işe yaramadı.

Bir infaz koruma memuru, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne geçmek için başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiştir.

Tapu, Adalet Bakanlığından muvafakat istemiştir. Adalet Bakanlığı, personel ihtiyacını gerekçe göstererek muvafakat vermemiş, İnfaz koruma memuru muvafakat verilmeme işlemine dava açmış ve davayı kazanmıştır.

Ancak bu kez mahkeme kararının gönderildiği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012 yılı bütçe kanunu ile kendisine tahsis edilen tüm kadrolara atama yaptığını gerekçe gösterek kişiyi atamamıştır.

İnfaz koruma memuru, bu defa de Tapunun atama işlemini dava etmiştir. Ancak mahkeme memuru değil idareyi haklı bulmuştur. Danıştay 5. Dairesi, İdare Mahkemesinin kararını hukuka uygun bulmuştur.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
DANIŞTAY
BEŞİNCİ DAİRE
ESAS NO: 2013/8456

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN VE
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) :
KARŞI TARAF (DAVALI) : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

İSTEĞİN ÖZETİ : … İli … İlçesi Kapalı Ceza ve infaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Adalet Bakanlığının muvafakat verilmemesine ilişkin işlemin mahkeme kararı ile iptali üzerine, kararın gönderildiği muvafakat isteyen davalı idarece, 2012 yılı Bütçe Kanunu ile kuruma tahsis edilen kadroların tamamının açıktan atama yapılmak üzere doldurulduğundan dolayı boş kadro bulunmaması sebebiyle atamanın yapılamayacağına ilişkin tesis olunan 21.6.2012 tarih ve 11979 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda Muğla 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 18.7.2013 günlü, E:2012/735, K:2013/668 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Yasayla değişik 27/2. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmemiş bulunduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 23.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARŞI OY : … İli … İlçesi Kapalı Ceza ve; infaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan davacıya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemin mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, mahkeme kararının uygulanması amacıyla atamasının yapılması gerekirken kadro durumu gerekçe gösterilerek atamasının yapılmamasında hukuka uyarlık bulunmadığından çoğunluk kararına karşıyım.

Yorumlar