Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da tam bir ki­ra­la­ma skan­da­lı ya­şa­nı­yor

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da tam bir ki­ra­la­ma skan­da­lı ya­şa­nı­yor. Sağ­lık es­ki Ba­ka­nı Re­cep Ak­da­ğ’­ın dö­ne­min­de ba­kan­lı­ğın üst dü­zey bir bürok­ra­tı, An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len Twin To­wers bi­na­sı­nı ba­kan­lı­ğa ki­ra­lat­tı. An­cak ki­ra­la­ma tam bir yı­lan hi­ka­ye­siy­le baş­la­dı. Bü­rok­rat, Ata­türk Has­ta­ne­si yö­ne­ti­mi­ne ‘bu­ra­yı ki­ra­la­yı­n’ di­ye ta­li­mat ver­di. Baş­he­kim ve has­ta­ne mü­dü­rü bi­na­ya gi­dip in­ce­le­me yap­tı. Bi­na­yı has­ta­ne ola­rak kul­lan­ma­ya uy­gun bul­ma­yan yet­ki­li­ler, bü­rok­ra­tı da ‘bu­gün, ya­rın ­ki­ra­la­ya­ca­ğı­z’ di­ye oya­la­dı­lar. En so­nun­da ‘bi­zim bi­na pro­je­miz va­r’ di­ye ta­li­ma­tı ye­ri­ne ge­tir­me­di­ler.

Dok­to­ra im­za­la­tıl­mış

Bi­rin­ci gi­ri­şi­min­den ne­ti­ce ala­ma­yan bü­rok­rat, da­ha son­ra Ba­tı­ken­t’­te bu­lu­nan Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si­’ne ta­li­mat ver­di. Baş­he­kim ‘bu­ra­sı ko­nut ola­rak pro­je­len­di­ril­miş, has­ta­ne ol­maz, işi­mi­ze ya­ra­ma­z’ di­ye kar­şı çık­tı. Baş­he­kim iz­ne ay­rıl­dı­ğın­da ye­ri­ne ve­ka­let eden Dr. Mel­tem Şim­şe­k’­e söz­leş­me im­za­lat­tı­rıl­dı.

43 mil­yon TL öde­ne­cek

SÖZ­CÜ­’nün ele ge­çir­di­ği söz­leş­me met­ni ba­kan­lık açı­sın­dan tam bir fe­la­ket. Ay­lık ki­ra ola­rak 300 bin TL ka­bul edil­miş. KDV da­hil bu ra­kam 354 bin TL çı­kı­yor. Söz­leş­me sü­re­si ola­rak da 10 yıl şar­tı ko­nul­muş. Has­ta­ne, kul­lan­ma­dı­ğı bi­na için 10 yıl­da 43 mil­yon TL ki­ra öde­ye­cek. Ki­ra söz­leş­me­si 9 Ağus­tos 2012’de ya­pıl­mış. An­cak 15 ay­dır Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si, bu bi­na­yı kul­lan­ma­dı. Ara for­mül ola­rak baş­ka ara­yış­la­ra gi­dil­di. ‘Ma­dem ki­ra ve­ri­yo­ruz, bir bi­rim ta­şın­sı­n’ fik­ri öne atıl­dı. Ön­ce Ka­mu Has­ta­ne­le­ri­’n­den ba­zı bi­rim­le­rin bu­ra­ya ta­şın­ma­sı dü­şü­nül­dü. Son­ra bir pro­to­kol­le bu­ra­yı Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si­’nin kul­lan­ma­sı ön­gö­rül­dü.

To­pu bü­rok­ra­ta at­tı­lar

Şu an­da ki­ra­la­nan bi­na­da An­ka­ra 2. Böl­ge Sek­re­ter­li­ği­’n­den kü­çük bir bi­rim ‘fa­ali­ye­t’ gös­te­ri­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu, ki­ra­la­ma şart­la­rı­nı öğ­re­nin­ce tef­tiş ku­ru­lu­na ta­li­mat ver­di. ‘Ya­zık, bu ka­dar ki­ra olur mu, 2-3 yıl son­ra bu bi­na­ya ih­ti­ya­cı­mız kal­ma­ya­ca­k’ di­ye kız­dı. Mü­fet­tiş­ler, Ata­türk ve Ye­ni­ma­hal­le Has­ta­ne­le­ri­’nin es­ki ve ye­ni yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ifa­de­si­ne baş­vu­ru­yor. Ba­zı yö­ne­ti­ci­ler, ‘Ba­kan­lık­tan bi­ze ta­li­mat gel­di­’ di­ye­rek to­pu üst dü­zey bü­rok­ra­si­ye at­tı.

Asansörü bile uygun değil!

Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si­’ne ek bi­na ola­rak ki­ra­la­nan akıl­lı bi­na­lar as­lın­da re­zi­dans ola­rak ya­pıl­dı. Bu ne­den­le birçok özel­lik dik­ka­te alın­dı­ğın­da bu­ra­nın has­ta­ne iş­le­vi gör­me­ye­ce­ği or­ta­da. Ör­ne­ğin bi­na­nın asan­sör­le­ri in­san ta­şı­ya­cak bü­yük­lük­te. An­cak sed­ye­le­rin sığ­ma­sı im­kan­sız. Ka­pı­lar çe­lik ka­pı ve ko­ri­dor­lar kü­çük.

SÖZCÜ Gazetesi

Yorumlar