Sağlık Personeli Aralık Ayı İl İçi Tayinler Başladı

Sağlık Bakanlığı Aralık Ayı il içi tayinleri açıldı. İl Müdürlükleri ve genel sekreterlikler gerekli görmeleri halinde il içi tayin açabilir.

Ancak burada yetkinin il müdürlüklerine ve genel sekreterliklere verilmesi keyfiyetin önünü açmaktadır. İl içi atama duyuruları kurumların internet sitelerinden yayınlanmaya başladı.

Ankara ili Aralık 2013 dönemi il içi tayinleri açıldı. Ayrıntılar aşağıdadır.

2013 yılı Aralık dönemi İl İçi Atama başvurusunda bulunan personelin tercihlerinden münhal kadro olan tercihleri aşağıda belirtilen sıradaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

1- Personelin kendisine ait geçerli bir sağlık mazereti olan ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

2- Kadrosu halen gayri faal durumda bulunan istasyonda olan personelin talepleri öncelikle değerlendirilecektir.

3- Hizmet puanı yüksek olan personelden başlamak üzere, puanı yüksek olan personelin tüm tercihleri değerlendirildikten sonra bir sonraki personelin başvurusu değerlendirilecektir.

4- Hizmet puanı aynı olması halinde personelin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş, çocuklarına ait geçerli bir sağlık mazereti olan ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

5- Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralaması önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

6- Hizmet puanları ve tercih sıralaması aynı olan personelin halen görev yaptığı unvan ve branşa atanması esas teşkil eden diploma tarihi önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

7- İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine naklen atanma başvurusunda bulunan personelin talepleri yukarıda belirtilen kriterler dışında ilgili Başhekimlikçe ayrıca değerlendirilecektir.

8- İlçelerde görev yapan personelden naklen atanmaları halinde ilçedeki sağlık hizmeti sunumunda aksaklık meydana gelebilecek ve yerine personel ataması yapılamayacak veya atanma başvuruları içinde tercih edilmeyen birimlerdeki personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Halen gayri faal durumunda olan istasyonları tercih eden personelin bu tercihler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Başvurusu üzerine tayini gerçekleştirilen personelin hiçbir şekilde atamaları daha sonradan iptal edilmeyecektir.

11- Başvuruda bulunan personelden ücretsiz izinde bulunanlar olması halinde başvurusu mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir.

12- Sağlık Bakanlığınca en son 01/07/2013 tarihinde hesaplanan hizmet puanları başvuruların değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.