Sözleşmeli Personele Becayişte Harcırah

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, sözleşmelinin becayişinde harcırah verilmesi gerektiğine karar verdi.

Sözleşmelinin becayişinde harcırah verilmeli kararı

T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/2556

İTİRAZ EDEN VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVALI) : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVACI) :

İSTEMİN ÖZETİ : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü… Bölge Müdürlüğü emrinde kadastro teknisyeni olarak görev yapan davacı tarafından, … Bölge Müdürlüğü emrinde sözleşmeli statüde görev yapmakta iken becayiş talebine binaen… Tapu ve Kadastro… Bölge Müdürlüğü emrine naklen atandığı sırada tarafına sürekli görev yolluğu ödenmediğinden bahisle bu talebini içeren 24.08.2012 tarihli başvurusunun reddine ilişkin 03.10.2012 tarih ve; 20382 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, mevzuat uyarınca anılan ödemeden yararlanması gerektiği, bu yönde emsal yargı kararlarının bulunduğu ileri sürülerek iptali ile söz konusu parasal hakkın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; … 1. İdare Mahkemesinin 05.07.2013 gün ve E:2013/22, K2013/735 sayılı “dava konusu işlemin iptaline, talebe konu parasal hakkın davalı idareye başvuru tarihi olan 24/08/2012 gününden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine” ilişkin kararın itirazen incelenerek bozulması ve kararın yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren .. Bölge İdare Mahkemesi’nce 2577 sayılı Yasanın 45. ve 52.maddeleri uyarınca işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

İtiraz dilekçesinde ileri sürülen hususlar, … 1. idare Mahkemesi’nce verilen 05.07.2013 gün ve E: 2013/22, K: 2013/735 sayılı kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 11.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.net

Yorumlar