Üst Öğrenim Bitiren 4/B’li Personelin Ücreti

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurumlarında istihdam edilen sözleşmeli personelin eğitim düzeyinde değişiklik olması durumunda, ücretlerinin yeni öğrenim seviyelerine uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan “Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın;

-3 üncü maddesinde “Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir.”,

-5 inci maddesinde “Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.”,

-14 üncü maddesinde “657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.”,

-15 inci maddesinde “Esaslara Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilirler.”,

-Ek 4 üncü maddesinde “Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Buna hükümlere göre, 4/B sözleşmeli personele ödenecek brüt azami ücret miktarlarının pozisyon unvanlarına, hizmet yıllarına ve eğitim durumlarına göre farklı belirlenebileceği; sözleşmeli personele ilişkin düzenlemelerde de, eğitim durumu değişenlerin ücretlerinin eğitim durumlarına göre yeniden belirlenebileceği değerlendirilmektedir.

Buna rağmen, bazı kurumların üst öğrenimi bitiren sözleşmeli personelin ücretlerini yeni eğitim durumlarına göre belirleme yoluna gitmedikleri de görülebilmektedir.

Öğrenim değişikliğinin ücrete yansıması

Kamu kurumlarında 4/B statüsünde sözleşmeli olarak görev yapmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin;

**Görev yaptığı kurumda, mezun olduğu üst öğrenime ilişkin pozisyonlarda personel istihdamına imkan bulunması,

**Mezun olduğu öğrenim düzeyinin, halen görev yaptığı pozisyona ilişkin bir üst öğrenim olması,

**Görev yaptığı pozisyon unvanı ve hizmet süresi için belirlenmiş tavan ücret miktarının aşılmaması

halinde, sözleşme ücretinin yeni eğitim durumu göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesinin mümkün olabileceği düşünülmektedir.
Memurunyeri.com

Yorumlar