Aile Hekimi ve Sağlık Personeline Mesai Dışı 8 Saat Nöbet

TBMM’de bütçe görüşmeleri nedeniyle ara verilen, kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Aile hekimleri ve Aile sağlığı çalışanlarının nöbet uygulamasının hayata geçmemesini isterken TBMM’de yasa tasarısında yer alan “”Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının ayda asgari on altı saat nöbet tutmaları zorunludur.” hükmü yerine önerge verilerek yapılan değişiklikle “Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Aylık nöbet süresinin 16 saatten 8 saate düşürüldüğü bu düzenlemede ihtiyaç olması halinde bu sürenin üzerinde nöbet tutturulur şeklindeki bir ifade ile ucu açık bir nöbet uygulaması getirilmiştir. İhtiyaç var, doktor yetersiz denilerek getirilen bu nöbet düzenlemesinde kelime oyunları ile nöbet süreleri düşürüldü algısı oluşturulmak istenmektedir.

YASADA YER ALAN DÜZENLEMELER:

ŞİDDETE TUTUKLU YARGILAMA
Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, tutuklama nedenleri arasında sayılacak.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, görevleri sırasında işledikleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen kasten öldürme, yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından dolayı kamu görevlisi sayılacak.

AİLE HEKİMLERİNE ve AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA NÖBET
Çalışanların iş yükünü artıracağı ve hizmet vermede sıkıntılara yol açacağı için karşı çıktığımız aile hekimliğinde nöbet uygulaması düzelmede yer alıyor.

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mesai saatleri dışında ayda asgari 8 saat nöbet tutacak. İhtiyaç halinde bu süre uzatılacak.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, çalışma saatleri dışında aylık 30 saatten fazla olmamak şartıyla işyeri hekimliği yapabilecek. İşyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı, sadece çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin işyeri hekimliği için aranacak.

ARAŞTIRMACILARIN MALİ HAKLARINDA DÜZENLEME
663 sayılı KHK’ya göre araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanların, bu kadroya atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklarını bu kadroda kaldıkları sürece almaya devam edecekler.

NÖBET ÜCRETLERİ
Birim ayrımı yapılmadan tüm sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin arttırılması gerekirken ne yazık ki bu artış çok kısmi tutularak genişletilmedi. Sadece yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 artacak.

EBE ve HEMŞİRE YARDIMCISI
Eleman ve yardımcı personel sıfatlarını kullandıran ve bunların genişletilmesini benimseyen Sağlık Bakanlığı özel sağlık meslek liselerindeki plansız artışın faturası gelecek nesillere kesiyor. Yasa Tasarısına göre kanunda düzenlenmiş olan teknisyenlik seviyesindeki sağlık meslekleri kaldırılıyor.

Sağlık Meslek Liselerinde 2014 yılından itibaren kayıt yaptıranlar artık Hemşire Yardımcısı, Ebe Yardımcısı ve Sağlık Bakım Teknisyeni olarak atanacak. Yani yardımcının da yardımcısı olmaları gibi garip bir durum ortaya çıkacak.

MECBURİ HİZMET DÜZENLEMELERİ
Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az 3 yıl değiştirmemek şartıyla uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, devlet hizmetini yapmış sayılacak.

Beşinci ve altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek il merkezi ve il merkezine bağlı yerleşim yerlerinde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirenler, tekrar devlet hizmeti yükümlüsü olduklarında istekleri dışında bir yere atanamayacak.

Tabip ve diş tabibi olan profesör ve doçentler, kurumsal sözleşme ile özel hastane ve vakıf üniversitelerinde çalışabilecek. Profesör ve doçentler, toplam sayının yüzde 50′sini geçmemek üzere ve geliri de üniversiteye kaydedilmek şartıyla mesai dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalışabilecek.

Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı alınan ilave ücretler, döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanacak. Bu şekilde elde edilen gelirin yüzde 50′den az ve yüzde 60′dan fazla olmamak üzere üniversite yönetim kurulunca tespit edilecek oran; mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine, mesai içinde gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate alınarak belirlenen toplam performansı aşmamak kaydıyla, ek ödeme matrahının yüzde 800′ünü geçmemek üzere her ay ayrıca ödenecek.

Yorumlar