Bakanlık Hizmet Puanlarını Güncelledi

Sağlık Bakanlığı 01.01.2014 tarihi itibariyle personel hizmet puanlarını güncelledi.
Yeni hizmet puanlarınız için Tıklayınız

HİZMET PUANI

Bakanlığımıza bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında istihdam edilen Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine tabi her bir personel için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır.

HİZMET PUANI NASIL HESAPLANIR

Hizmet Puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır.
* Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, Daire Başkanı, İl Sağlık Müdürü, her türlü Müdürü ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır.
* Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli’nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.
* Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablosundaki sıra numarasının yarısı,
* Köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.
Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki (08.06.2004) tablolar kullanılır.
Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder.
Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir.
* Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.
* Bakanlıkça, savaş ve deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içinde veya yurt dışında geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilir.

İl Muş : 800 puan / 1 yıl
İlçe Van – Bahçesaray : 1872 puan / 1 yıl
En yüksek hizmet puanı : 2 672 puan / 1 yıl
% 100 fazlası : 2 672 x 2 = 5 344 Puan / 1 yıl

* Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel ise hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

İl İstanbul : 0 puan
İlçe İstanbul – Büyükşehir : 1 000 puan / 1 yıl
En düşük hizmet puanı : 1 000 puan / 1 yıl
* Bakanlık ve Valiliklerce re’sen geçici görevlendirilen personele fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı % 50 fazlasıyla verilir.

HİZMET PUANI VERİLMEYECEK HALLER

ü Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler.
ü Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.

HİZMET PUANININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ ATAMALAR

 Kurum İçi Naklen Atama

Stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi Haziran ve Eylül aylarıdır.
Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder.
Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eşit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır.
Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır.
Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilir.
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen stratejik personel hariç sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin il içi atama ve nakillerinde de “Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” hükümleri çerçevesinde hizmet puanı esas alınır.

Bir Mazerete Dayanan Atamalar

Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir;
a) Sağlık durumu,
b) Eş durumu,
Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.
Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir.
Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il’e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

İstihdam Edilme Gerekçesi Ortadan Kalkan Personelin Ataması

İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği pilot uygulamaları hariç olmak üzere;
- Görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması,
- Personel dağılım cetvelinde değişiklik olması,
- Sağlık birimlerinin devri, nitelik değiştirmesi veya birleşmesi
gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan birimlere atanır. Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar.
Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.

Yeni Açılan Tesisler

Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır.
Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir.
Ayrıca hizmete yeni açılan tesisin PDC si belirlenene kadar, söz konusu tesis için Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği gereği öngörülen standartlar aşılmamak kaydıyla o il içerisindeki diğer birimlerden hizmete yeni açılan tesise atama ve görevlendirme yapılabilir.

Resen Atama

İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen ataması yapılır.
İhtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen atama yapılabilir.
Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.

 Özel Nitelikler

Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma v.b. gibi özel nitelikler arayabilir.
İlan edilen kadro sayısından fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik verilir.

4924 sayılı Kanuna Göre İstihdam Edilen Sözleşmeli Sağlık Personelinin Nakil İşlemleri

4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin aynı pozisyon unvanı ile sınavla atanması öngörülen diğer boş pozisyonlara nakillerinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacak sıralama esas alınır.

* Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakiller

Yukarıda sayılan atama, nakil ve işlemlerin yanı sıra 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğe istinaden yapılacak yerleştirme ve nakil işlemlerinde de anılan yönetmeliğe ek, Ek-1 de yer alan “Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakille İlgili Usul ve Esaslar” çerçevesinde hizmet puanı esas alınmaktadır.
Ayrıca, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce tamamlanmış birinci aşama uyum eğitimleri için eğiticilere il içi eğitimler için 1000, il dışı eğitimler için 1500 puan verilir.
Ancak, anılan yönetmelik gereği personele verilen ek puanlar sadece Aile Hekimliği ilk yerleştirmeleri için geçerli olup personelin Bakanlıkça tespit edilmiş bulunan hizmet puanına, il sağlık müdürlüklerince Aile Hekimliğine ilk yerleştirme öncesinde eklenmektedir.
Başka herhangi bir atama, nakil ve görevlendirme işleminde değerlendirilmemektedir

HİZMET PUANINA NASIL VE NE ZAMAN İTİRAZ EDİLİR

Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık personeli hizmet puanını PBS’de (Personel Bilgi Sistemi) ayrıntısı ile birlikte görebilmektedir. Hizmet puanlarına itirazlar her yıl 1 – 31 Ocak ile 1 – 10 Temmuz tarihleri arasında yapılır.
Ancak, Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ek’ inde (Ek.6) belirtilen ilkeler doğrultusunda hazırlanan PDC den dolayı hizmet puanına yapılacak itirazlar ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği Aile Hekimliği uygulamasına geçen illerde hizmet puanına ilişkin itirazlar il sağlık müdürlüklerince her zaman kabul edilir. Hizmet puanına itirazlar, itiraz formu ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılır. İl Sağlık Müdürlüklerince kimlik bilgileri ve askerlik bilgilerine ilişkin itirazlar İKYS sistemine aktarılır.
Diğer itirazlar ise Bakanlığa gönderilir.
Personelin, Bakanlık kayıtlarında eksik olduğunu düşündüğü veya hizmet puanı itirazına sebep olan hizmet bilgileri ile ilgili – şayet elinde var ise – Bakanlığa bilgi ve belge göndermesi, hem itirazını doğrulayacak hem de bazı durumlarda Bakanlıkta eksik bulunabilecek belgelerin tamamlanmasını sağlayacaktır.
Bakanlık Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca değerlendirilerek kabul edilen itirazlar sonucu yeniden hesaplanan hizmet puanlarına ilişkin gerekli düzeltmeler PBS’ye yansımaktadır.
Bu işlem tebligat yerine geçer.
Bakanlık Hizmet Puanı İtiraz Komisyonu, 1 – 31 Ocak itiraz başvurularını Nisan ayının sonuna, 1 – 10 Temmuz itiraz başvurularını ise 15 Ağustos tarihine kadar sonuçlandırır.

HİZMET PUANI İTİRAZI ALINMAYACAK PERSONEL

Bakanlığımıza bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapmakta olan eğitim personeli (Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistan, Asistan) ile asaleten Başhekim ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yapmakta olan personel ile ilgili yapılan herhangi bir işlemde hizmet puanları değerlendirilmediğinden bu unvanlardaki personelin hizmet puanı itirazları alınmamaktadır.
Ancak, sayılan bu unvanlardaki personelin uzman veya pratisyen tabip olarak atanmaları durumunda itirazları alınmaktadır.

HİZMET PUANI NASIL ÖĞRENİLİR

Sağlık Hizmetleri sınıfında çalışan personelimiz hizmet puanlarını PBS(Personel Bilgi Sistemi) ‘ne ait olan http://www.yenipbs.saglik.gov.tr/ internet adresindeki “Personel Bilgileri” başlıklı alana girerek öğrenebilirler. Bu alanda “Hizmet Puanı” başlıklı alanda sadece toplam hizmet puanını ve hesaplanma tarihini, “Detaylı Hizmet Puanı” başlıklı alanda ise toplam hizmet puanını, hesaplanma tarihini ve bu toplam hizmet puanına ait detay bilgileri olarak; çalıştığı birim, o birimde çalışması karşılığı aldığı hizmet puanı, birimde çalıştığı yıl, ay, gün sayıları, o birime ait il, ilçe, köy ve diğer puanları, puan türü bilgisi, unvanı ve o birimde çalışmasına ait kısa açıklama bilgileri görülebilmektedir.
Aşağıdaki PBS ekran görüntülerinde hizmet puanı öğrenme alanlarına ait örnek görüntüler görülmektedir.

“Hizmet Puanı” Başlıklı Alan


Yorumlar