İl ve İlçe Sağlık Şube Müdürlükleri Görev ve Tanımları

İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri Şube Müdürlükleri Görev ve Tanımları

İL VE İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ BİRİM ADLARI VE GÖREV  TANIMLARI

1. KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici
sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak
denetlemek ve takip etmek,
2. Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde
sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık
hizmetlerini il düzeyinde denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonu sağlamak,
3. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu
izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,
4. Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve
gereken tedbirleri almak,
5. Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine
uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak.
6. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun
yürütülmesini sağlamak,
7. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip
etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
8. Kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik
tedbirleri almak,
9. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri
eğitimleri ile ilgili planlamaları il düzeyinde yaparak Bakanlığa bildirmek.
10. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
11. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

2. ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık
politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmek,
2. Özel Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi,
evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık
hizmetlerinin il düzeyinde yürütülmesi ile bu hizmetleri sunan kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
3. İlgili Mevzuat çerçevesinde özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık
kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları
gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,
4. Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve
tedbirleri almak,
5. Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine
uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak,
6. Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp ve sağlık beyanı ile ilgili her türlü
uygulamaları denetlemek, düzenlemek ve izinlere aykırı faaliyet ve tanıtımları
tespit edip Bakanlığa bildirmek,
7. Sağlık hizmetlerinde kalite ve belirlenen akreditasyon kurallarının takibini
sağlamak, 2

8. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip
etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
9. İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin
sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,
10. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri
eğitimleri ile ilgili planlamaları yaparak Bakanlığa bildirmek,
11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
12. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

3. TIP MESLEKLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında
çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının
uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,
2. Serbest çalışan hekim muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin şikâyetlerini, ilgili
oda başkanlıkları ile işbirliği içerisinde sağlamak,
3. Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli
işlemleri yapmak,
4. Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim
hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek,
5. Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,
6. Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/ veya uygulayan merkezler ile işitme
cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini
yürütmek,
7. Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
8. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve
kayıtlarını tutmak,
9. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

4. ÖZEL TANI TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat
çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini
yürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek,
2. Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin
kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,
3. Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış özel laboratuvarların açılış, işleyiş ve
denetim hizmetlerini yürütmek,
4. Muayenehane ve sağlık kabinlerinin, mevzuat gereği açılış, işleyiş, denetim ve
gerekli tüm bilgilerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
5. Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli
işlemleri yapmak,
6. Evde sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış, işleyiş ve denetim
hizmetlerini yürütmek,
7. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve
kayıtlarını tutmak,
8. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
9. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 3

5. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Toplum sağlığını etkileyen diş ve diş etlerine ait hastalıklarla ilgili epidemiyolojik
araştırma çalışmaları yapmak, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak uygulanmasını
sağlamak, değerlendirmek,
2. Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması
amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek, hizmetleri izlemek,
değerlendirmek, personel ve tıbbi cihazların kaydını tutmak, açılması planlanan
hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları
planlamak, Bakanlığa göndermek,
3. Koruyucu diş hekimliği hizmetlerini Bakanlık direktifleri doğrultusunda
yönlendirmek, izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihaz kayıtları ile
istatistik bilgileri toplamak, ilgili şubelerle işbirliği yapmak,
4. İlgili sağlık birimlerinin malzeme ve personel planlamasını yapmak, ihtiyaçları
tespit etmek ve temini için ilgili şube ile koordinasyon yapmak,
5. Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ve malzemenin üretildiği,
depolandığı iş yerlerinin, muayenehane ve diş protez laboratuvarlarının mevcut
yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, denetim yapmak,
mevzuata uymayanları ıslah amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal
işlemler yapmak, açma, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak,
6. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili koruyucu hekimlik amaçlı öğrencilere ve halka ağız
ve diş sağlığı eğitim programları yapmak, uygulamak, onaylatmak ilgili kurum ve
kuruluşlarla ve özellikle kitle iletişim araçlarından da yararlanarak uygulanmasını
ve değerlendirilmesini sağlamak,
7. Yetkisiz olarak dişçilik yapan ve işyeri açan kişilerle mücadele etmek,
8. Sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü öğrencilerinin, kamu ve
özel sektöre ait diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş protez
laboratuvarları gibi uygulama alanlarında uygulamalı eğitimlerde sarf malzemesi
desteğini sağlamak,
9. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

6. ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev alanına giren ilaç ve ürünlerin
ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı,
dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması, kullanımları ile ilgili kural ve
standartların, bu faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile
gerçek kişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,
2. Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya
gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde
durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını
denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin
reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek.
3. Görev alanına giren ilaç ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilaç ve ürünler
dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri
denetlemek,
4. Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli
tedbirleri almak,
5. Görev alanına giren ilaç ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 4

6. Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak,
gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için
güvenlilik bildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,
7. İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir
koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları
ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliği içinde
takip etmek,
8. Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza
dolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlemek, faaliyetlerini
izlemek, denetlemek,
9. Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında
uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını
denetlemek, düzenlemeleri uygulamak, uygulatmak,
10. Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama
örneklerini yaygınlaştırmak,
11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
12. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

7. TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev alanına giren tıbbi cihaz ve
ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı,
piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili
kural ve standartların, bu faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel
kişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,
2. Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya
gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde
durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını
denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen tıbbi cihaz ve
ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek,
3. Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile tıbbi
cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili
düzenlemeleri denetlemek,
4. Hayati önemi haiz tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için
gerekli tedbirleri almak,
5. Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşların lisans, ruhsat ve izinlerinin denetimini
yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,
6. Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
7. Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini
yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler
için güvenlilik bildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,
8. Tıbbi cihaz ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk
zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza
depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile
işbirliği içinde takip etmek,
9. Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama
örneklerini yaygınlaştırmak,
10. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
11. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 5

8. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il
genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek,
2. Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde
uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
3. İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak
görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,
4. Halk Sağlığı Müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin takibini yapmak,
5. Bakanlık aile hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi
ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek,
6. Görev alanına giren diğer konularda gereken denetlemeleri yapmak,
7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

9. ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini
planlamak ve yürütmek.
2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek,
gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin
faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu
sağlamak,
3. Kara ambulanslarının Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis, sevk ve
idaresini sağlamak,
4. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini
ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
5. Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı
doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile
işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak,
6. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve
teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini
yürütmek,
7. Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim
faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
8. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
9. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası
tatbikatlara katılmak,
10. Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını
koordine etmek, denetlemek,
11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
12. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

10. AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
2. Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelik eğitim ve koordinasyonu
sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasını denetlemek,
3. Meydana gelen afetlerde; tıbbî kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla
işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
4. Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği
içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak,
5. Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç,
tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama
faaliyetlerini yürütmek, 6

6. Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik
hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak,
7. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
8. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası
tatbikatlara katılmak,
9. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

11. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi,
yayımlanması ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak,
2. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il
düzeyinde uygulamaları belirlemek,
3. Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin
veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve
yaptırmak,
4. Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve
kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri
toplamak, kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak
Bakanlığa ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak,
5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

12. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin
yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan
alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
2. Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim
materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans,
araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
3. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği,
verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri
konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp
uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,
4. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
5. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

13. SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini
artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını
teşvik etmek,
2. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin
iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması
ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve
sürdürmek,
3. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya
yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu
bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak,
4. Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması,
önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli 7

kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar
hazırlamak veya hazırlatmak,
5. İl Müdürlüğünün bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,
6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

14. İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin
izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini
yürütmek,
3. Sağlık hizmetleri dışında çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için
eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum,
konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
4. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,
5. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa
bildirilmesini sağlamak,
6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

15. DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve
uygulanmasını sağlamak,
2. İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen
raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden
koordinasyonu sağlamak,
3. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş
ve işlemleri yürütmek,
4. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
5. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip
edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
6. Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
8. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

16. YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen
ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek,
projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
2. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak
veya yaptırmak,
3. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
4. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya
tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti
satın almak,
5. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
8

17. İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini
yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri
hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
2. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütmek,
3. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
4. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve
eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
5. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin
temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
6. Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve
tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,
7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
8. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

18. TAHAKUK VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde
kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri
almak,
2. Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve
eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
3. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri,
yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını
tek elden planlayarak yürütmek,
4. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe
hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
5. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını
sağlamak,
6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

HUKUK İŞLERİ
1. Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra
takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek ve bu
konularla ilgili yazışma yapmak,
2. Hukuki konularda görüş bildirmek,
3. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve
anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında
müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak,
4. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak,
5. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini
yapmak,
6. Hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
8. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
9

A- İL ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

İl TÜİK nüfusu;

10.000.000 ‘den fazla olan iller İ1,
4.500.000 ile 10.000.000 arasında olan iller İ2,
3.500.000 ile 4.500.000 arasında olan iller İ3,
2.500.000 ile 3.500.000 arasında olan iller İ4,
1.500.000 ile 2.500.000 arasında olan iller İ5,
800.000 ile 1.500.000 arasında olan iller İ6,
500.000 ile 800.000 arasında olan iller İ7,
250.000 ile 500.000 arasında olan iller İ8,
250.000 ‘den az olan iller İ9,

grubu olarak tanımlanmıştır.
İ1 GRUBU (İl TÜİK nüfusu 10.000.000 ‘dan fazla olan iller)
1. KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2. ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3. TIP MESLEKLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
4. ÖZEL TANI TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6. ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
7. TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
8. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
9. ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Anadolu Bölgesi)
10. ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Avrupa Bölgesi)
11. AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
12. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
13. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14. SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
15. İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
16. DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
17. YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
18. İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
19. TAHAKUK VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İ2 GRUBU (İl TÜİK nüfusu 4.500.000 ile 10.000.000 arasında olan iller)
1. KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2. ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3. TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
4. ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube müdürlüğü altında
tanımlanan iş ve işlemleri yapar. 10

5. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6. ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
7. AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
8. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
9. ARAŞTIRMA VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık araştırmaları şube müdürlüğü ve sağlığın geliştirilmesi şube müdürlüğü altında
tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
10. İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
11. DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
12. YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
13. İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İdari işler şube müdürlüğü, tahakkuk ve mali işler şube müdürlüğü altında tanımlanan iş
ve işlemleri yapar.
İ3 GRUBU (İl TÜİK nüfusu 3.500.000 ile 4.500.000 arasında olan iller)
İ4 GRUBU (İl TÜİK nüfusu 2.500.000 ile 3.500.000 arasında olan iller)
1. YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü ve özel yataklı sağlık hizmetleri şube
müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
2. TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
3. ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube müdürlüğü altında
tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
4. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5. ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6. AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
7. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
8. ARAŞTIRMA VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık araştırmaları şube müdürlüğü ve sağlığın geliştirilmesi şube müdürlüğü altında
tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
9. İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan kaynakları şube müdürlüğü, disiplin şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve
işlemleri yapar.
10. YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
11. İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İdari işler şube müdürlüğü, tahakkuk ve mali işler şube müdürlüğü altında tanımlanan iş
ve işlemleri yapar.
İ5 GRUBU (İl TÜİK nüfusu 1.500.000 ile 2.500.000 arasında olan iller)
1. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü ve ağız ve
diş sağlığı şube müdürlüğü altında tanımlanan kamu ile ilgili iş ve işlemleri yapar. 11

2. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Özel yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü altında tanımlanan özel sektörle ilgili iş ve işlemleri yapar.
3. ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube müdürlüğü altında
tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
4. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5. ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü, afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüğü
altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
6. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
7. ARAŞTIRMA VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık araştırmaları şube müdürlüğü ve sağlığın geliştirilmesi şube müdürlüğü altında
tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
8. YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan kaynakları şube müdürlüğü, disiplin şube müdürlüğü, yatırımlar şube müdürlüğü,
idari işler şube müdürlüğü, tahakkuk ve mali işler şube müdürlüğü altında tanımlanan iş
ve işlemleri yapar.
İ6 GRUBU (İl TÜİK nüfusu 800.000 ile 1.500.000 arasında olan iller)
1. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube
müdürlüğü altında tanımlanan kamu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
2. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Özel yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube
müdürlüğü altında tanımlanan özel ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
3. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
4. ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü, afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüğü
altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.

5. ARAŞTIRMA, BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık bilgi sistemleri şube müdürlüğü, sağlık araştırmaları şube müdürlüğü ve sağlığın
geliştirilmesi şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
6. YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan kaynakları şube müdürlüğü, disiplin şube müdürlüğü, yatırımlar şube müdürlüğü,
idari işler şube müdürlüğü, tahakkuk ve mali işler şube müdürlüğü altında tanımlanan iş
ve işlemleri yapar. 12

İ7 GRUBU (İl TÜİK nüfusu 500.000 ile 800.000 arasında olan iller)
1. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube
müdürlüğü ve halk sağlığı hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan kamu ile ilgili
iş ve işlemleri yapar.
2. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Özel yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube
müdürlüğü altında tanımlanan özel ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
3. ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü, afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüğü
altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.

4. ARAŞTIRMA, BİLGİ SİSTEMLERİ, SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE HALK
SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık bilgi sistemleri şube müdürlüğü, sağlık araştırmaları şube müdürlüğü, sağlığın
geliştirilmesi şube müdürlüğü ve halk sağlığı hizmetleri şube müdürlüğü altında
tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
5. YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan kaynakları şube müdürlüğü, disiplin şube müdürlüğü, yatırımlar şube müdürlüğü,
idari işler şube müdürlüğü, tahakkuk ve mali işler şube müdürlüğü altında tanımlanan iş
ve işlemleri yapar.
İ8 GRUBU (İl TÜİK nüfusu 250.000 ile 500.000 arasında olan iller)
İ9 GRUBU (İl TÜİK nüfusu 250.000 ‘den az olan iller)
1. SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü, özel yataklı sağlık hizmetleri şube
müdürlüğü, tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü,
ağız ve diş sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve
biyomedikal şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
2. ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü, afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüğü
altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.

3. ARAŞTIRMA, BİLGİ SİSTEMLERİ, SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE HALK
SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık bilgi sistemleri şube müdürlüğü, sağlık araştırmaları şube müdürlüğü ve sağlığın
geliştirilmesi şube müdürlüğü ve halk sağlığı hizmetleri şube müdürlüğü altında
tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
4. YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan kaynakları şube müdürlüğü, disiplin şube müdürlüğü, yatırımlar şube müdürlüğü,
idari işler şube müdürlüğü, tahakkuk ve mali işler şube müdürlüğü altında tanımlanan iş
ve işlemleri yapar. 13

B- İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

İlçe TÜİK nüfusu;

750.000′den fazla ilçeler A1,
500.000 ile 750.000 arasında olan ilçeler A2,
350.000 ile 500.000 arasında olan ilçeler A3,
200.000 ile 350.000 arasında olan ilçeler A4,
150.000 ile 200.000 arasında olan ilçeler B1,
100.000 ile 150.000 arasında olan ilçeler B2,
75.000 ile 100.000 arasında olan ilçeler B3,
50.000 ile 75.000 arasında olan ilçeler B4,
50.000’den az olan ilçeler B5,

grubu olarak tanımlanmıştır.
A1 GRUBU (İlçe TÜİK nüfusu 750.000′den fazla olan ilçeler)
1. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü ve afetlerde sağlık
hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan kamu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
2. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Özel yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü ve afetlerde sağlık
hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan özel ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
3. ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube müdürlüğü altında
tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
4. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5. YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık bilgi sistemleri şube müdürlüğü, sağlık araştırmaları şube müdürlüğü, sağlığın
geliştirilmesi şube müdürlüğü, insan kaynakları şube müdürlüğü, disiplin şube
müdürlüğü, yatırımlar şube müdürlüğü, idari işler şube müdürlüğü, tahakkuk ve mali
işler şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
A2 GRUBU (İlçe TÜİK nüfusu 500.000 ile 750.000 arasında olan ilçeler)
1. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube
müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü ve afetlerde sağlık hizmetleri şube
müdürlüğü altında tanımlanan kamu ile ilgili iş ve işlemleri yapar. 14

2. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Özel yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube
müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü ve afetlerde sağlık hizmetleri şube
müdürlüğü altında tanımlanan özel ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
3. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
4. YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık bilgi sistemleri şube müdürlüğü, sağlık araştırmaları şube müdürlüğü, sağlığın
geliştirilmesi şube müdürlüğü, insan kaynakları şube müdürlüğü, disiplin şube
müdürlüğü, yatırımlar şube müdürlüğü, idari işler şube müdürlüğü, tahakkuk ve mali
işler şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
A3 GRUBU (İlçe TÜİK nüfusu 350.000 ile 500.000 arasında olan ilçeler)
1. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube
müdürlüğü, halk sağlığı hizmetleri şube müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri şube
müdürlüğü ve afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan kamu ile
ilgili iş ve işlemleri yapar.
2. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Özel yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
Tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş
sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube
müdürlüğü, halk sağlığı hizmetleri şube müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri şube
müdürlüğü ve afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan özel ile
ilgili iş ve işlemleri yapar.
3. YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık bilgi sistemleri şube müdürlüğü, sağlık araştırmaları şube müdürlüğü, sağlığın
geliştirilmesi şube müdürlüğü, insan kaynakları şube müdürlüğü, disiplin şube
müdürlüğü, yatırımlar şube müdürlüğü, idari işler şube müdürlüğü, tahakkuk ve mali
işler şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
A4 GRUBU (İlçe TÜİK nüfusu 200.000 ile 350.000 arasında olan ilçeler)
1. SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğü, özel yataklı sağlık hizmetleri şube
müdürlüğü, tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü,
ağız ve diş sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve
biyomedikal şube müdürlüğü, halk sağlığı hizmetleri şube müdürlüğü, acil sağlık
hizmetleri şube müdürlüğü ve afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında
tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
2. YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık bilgi sistemleri şube müdürlüğü, sağlık araştırmaları şube müdürlüğü, sağlığın
geliştirilmesi şube müdürlüğü, insan kaynakları şube müdürlüğü, disiplin şube
müdürlüğü, yatırımlar şube müdürlüğü, idari işler şube müdürlüğü, tahakkuk ve mali
işler şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar. 15

İ9/İ8 GRUBU İLLER İ7 GRUBU İLLER İ6 GRUBU İLLER İ5 GRUBU İLLER İ4 ve İ3 GRUBU İLLER İ2 GRUBU İLLER İ1 GRUBU İLLER
SAĞLIK
HİZMETLERİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU YATAKLI SAĞLIK
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
1- KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ,
ECZACILIK VE TIBBİ
CİHAZ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ,
ECZACILIK VE TIBBİ
CİHAZ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL YATAKLI SAĞLIK
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
2- ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL
TANI TEDAVİ MERKEZLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL
TANI TEDAVİ MERKEZLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3- TIP MESLEKLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
4- ÖZEL TANI TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
5- AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ECZACILIK VE TIBBİ
CİHAZ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6- ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
7- TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ACİL VE
AFETLERDE
SAĞLIK
HİZMETLERİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ACİL VE
AFETLERDE SAĞLIK
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ACİL VE
AFETLERDE SAĞLIK
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ACİL VE AFETLERDE
SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
9- ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ (ANADOLU)
10- ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ (AVRUPA)
AFETLERDE SAĞLIK
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
AFETLERDE SAĞLIK
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
11- AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA,
BİLGİ
SİSTEMLERİ,
SAĞLIĞIN
GELİŞTİRİLMESİ
VE HALK SAĞLIĞI
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA, BİLGİ
SİSTEMLERİ,
SAĞLIĞIN
GELİŞTİRİLMESİ VE
HALK SAĞLIĞI
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA, BİLGİ
SİSTEMLERİ VE
SAĞLIĞIN
GELİŞTİRİLMESİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BİLGİ
SİSTEMLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
12- SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA VE
SAĞLIĞIN
GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA VE SAĞLIĞIN
GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA VE SAĞLIĞIN
GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
13- SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
14- SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
8- HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM
HİZMETLERİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM
HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
15- İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DİSİPLİN ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
16- DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIMLAR ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIMLAR ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
17- YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ İŞLER ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ İŞLER ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
18- İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
19- TAHAKUK VE MALİ İŞLER ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ 16

A4 GRUBU İLÇELER A3 GRUBU İLÇELER A2 GRUBU İLÇELER A1 GRUBU İLÇELER İ1 GRUBU İLLER
SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1- KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ,
ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ,
ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2- ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3- TIP MESLEKLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
4- ÖZEL TANI TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5- AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
9- ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(ANADOLU)
10- ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(AVRUPA)
11- AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6- ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
7- TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
8- HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
12- SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
13- SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14- SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
15- İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
16- DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
17- YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
18- İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
19- TAHAKUK VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar