Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Standart Kadro Yönergesi

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Standart Kadro Yönergesi

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI
YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1- Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı taĢra teĢkilatı birimlerinde çalıĢtırılacak
personelin unvanlar itibariyle kadro standartları, kadroların kullanımı ile bu birimlerde
kurulacak Ģube müdürlüklerinin birim adlarının ve görev tanımlarının belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıĢtır.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı taĢra teĢkilatı Ġl Sağlık Müdürlüğü, Ġlçe Sağlık
Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri birimleri personeli ile Ģube müdürlüklerini kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge; 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sağlık Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı Ġdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıĢtır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Ġdari Birim: Ġl ve Ġlçe Sağlık Müdürlüğünü,
ç) Hizmet Birimi: Acil sağlık hizmetlerini sunan birimleri,
d) Kadro Standartı: Ġl Sağlık Müdürlüğü, Ġlçe Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık
Hizmetleri birimlerinde unvan itibariyle çalıĢtırılabilecek azami personel sayısını,
ifade eder.

Şube Müdürlükleri
Madde 5- Bakanlık taĢra teĢkilatı il ve ilçe müdürlüklerinde kurulacak Ģube
müdürlüklerinin birim adları ile bunların görev tanımları EK I ĠL VE ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
ġUBE MÜDÜRLÜKLERĠ BĠRĠM ADLARI VE GÖREV TANIMLARI cetvelinde
gösterilmiĢtir.
Kadro Standartları
Madde 6- Bakanlık taĢra teĢkilatı kadro standartları, EK II KADRO STANDARTLARI
cetvelinde idari birimler ve hizmet birimleri itibariyle gösterilmiĢtir. Ġdari birimler ile hizmet
birimlerine standart üstü veya belirlenen unvanlar dıĢında atama yapılamaz.

Kadro Standardı ve Şube Müdürlüklerinin Tespit Esasları
Madde 7- Ġl ve Ġlçe Sağlık Müdürlüklerinin kadro standartları; hizmet sunulan nüfus,
Bakanlık, üniversite ve özel sağlık tesisi sayısı, sunulması planlanan hizmetler ile diğer
objektif ölçütler dikkate alınarak belirlenmiĢtir. Ġl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi ile Acil Sağlık Hizmetleri Ġstasyonlarının kadro
standartları; sunulması planlanan hizmetler, hizmet alanının coğrafi büyüklüğü, hizmet
sunulan nüfus ile diğer objektif ölçütler dikkate alınarak belirlenmiĢtir.
Ġl ve Ġlçe Sağlık Müdürlüklerinde kurulacak birimler Ģube müdürlükleri bazında
Bakanlık, üniversite ve özel sağlık tesisi sayısı, sunulması planlanan hizmetler, nüfus yo-
ğunluğu kriterleri dikkate alınarak belirlenmiĢtir.

Kadrolar
Madde 8- Bu Yönerge kapsamında kadroların temini, dağılımı ve diğer kadro iĢlemleri,
190 sayılı KHK ve diğer genel hükümlere göre Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce gerçekleĢtirilir.

Kadro fazlası personel
Madde 9- Ġdari birimler ile hizmet birimlerinde; bu Yönerge ile belirlenen standartların
üstünde veya belirlenen unvanlar dıĢında çalıĢan personele ait kadrolar korunur ve bunların
herhangi bir nedenle boĢalması halinde yerlerine atama yapılmaz.

Yürürlük
Madde 10- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11- Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.

Yorumlar