Sözleşmeli Personelin 2014 Vizeleri İle İlgili Yazı

TKHK’den 4/B’li personelin 2014 yılı vizeleri ile ilgili yazı
4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli personelin 2014 yılı vizeleri

TKHK’den 4/B’li personelin 2014 yılı vizeleri ile ilgili yazı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İnsan Kaynaklan Başkan Yardımcılığı

Sayı : 56341378/902-99
Konu : 4924 sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Personel Hak.

Kurumumuza bağlı hizmet birimlerinde görev yapan 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel pozisyonları, anılan Kanunun 7′nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Norm pozisyon sayısında değişiklik olması, sözleşmeli personel pozisyonlarının vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu hizmet birimlerinde sözleşmeli personel istihdamından vazgeçilmesi veya söz konusu birimlerde bazı unvanlarda sözleşmeli personel istihdamından vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu sözleşmeli personel pozisyonları, bu Kanunun 1 ve 3 üncü maddelerindeki esaslar çerçevesinde yeniden belirlenebilir.” hükmüne istinaden 2014 yılı için yeniden belirlenmiştir.

Daha önce kadrolu memur olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici l’inci maddesi kapsamında sözleşmeli statüye geçenler ile; Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabip ve uzman tabip personelden, 3359 sayılı Kanunun ek-3′üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsüne geçmiş olanlardan; Devlet Hizmeti Yükümlülüğü devam edenler mevzuatı uyarınca zorunlu olarak, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü süresini tamamlayanlar ise talepleri halinde halen çalışmakta oldukları birimlerdeki memur kadrolarına atanacaklardır.

Açıktan ilk defa 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel olarak atanmış ve halen çalışmakta olanlar ile, 4924 sayılı Kanunun geçici 1 ‘inci madde kapsamında bulunanlar ve 3359 sayılı Kanunun ek-3′üncü madde kapsamında bulunup Devlet Hizmeti Yükümlülük süresini tamamlamış personelden eski statülerine dönmek istemeyenler mezkur 4924 sayılı Kanunun 7′nci maddesi hükümlerine göre Kurumumuza bağlı 2014 yılı vizeli boş bulunan pozisyonlara yerleştirileceklerdir.

Bu çerçevede, 2013 yılı için vizeli bulunan bazı sözleşmeli tabip ve uzman tabip pozisyonları iptal edildiğinden 2014 yılına ait vizeli pozisyonlar ilişikte gönderilmekte olup, vizeli birimler haricinde çalışan sözleşmeli personel hakkında Genel Sekreterlikler tarafından aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

1- Halen Devlet Hizmeti Yükümlülük süresi devam edenler ile yükümlülük süresi bitip de memur kadrolarına atanmak isteyenlerin dilekçelerinin en geç 14/02/2014 tarihinde Kurumumuz İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığında olacak şekilde gönderilmesi,

2- Devlet Hizmeti Yükümlülük süresi bitip de sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyenler ile açıktan ilk defa 4924 sayılı Kanuna göre atanıp pozisyonu iptal edilmiş olanların taleplerine ilişkin dilekçelerinin de en geç 14/02/2014 tarihinde Kurumumuz İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığında olacak şekilde gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve durumun ilgili personele ivedilikle tebliği hususunda gereğini rica ederim.

Yorumlar