Harran Üniversitesine 2 Radyoloji Teknikeri Alınacak

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

I. ARANAN NİTELİKLER:

Lisans Mezunları için 2012 yılı KPSSP3 puanları, Önlisans Mezunları için ise 2012 yılı KPSSP93 puanları esas alınacaktır.

II. GENEL ŞARTLAR:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı çıkanlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

f) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

h) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

i) İlan edilen pozisyon için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek. j) Başvuracak adaylar; 5917 Sayılı Kanunun 47. Maddesinin 5. Fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

ÜNVANI ADEDİ BÜTÇE TÜRÜ ARANACAK NİTELİKLERİ
Fizyoterapist 2 Döner Sermaye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programlarından birinden Mezun olmak
Hemşire 32 29′u Özel Bütçe 3′ü Döner Sermaye Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Fakülte veya Yüksekokullannın Hemşirelik Bölümü Lisans Programından Mezun olmak
Röntgen Teknisyeni 2 Döner Sermaye Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak,
III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) temin edilecek başvuru formu (Üniversitemiz web sitesinden temin edilecek) ve istenilen belgeler ile birlikte Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. 1- Başvuru (Fotoğraflı) Formu (Üniversitemiz www.harran.edu.tr web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır) 2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 3- Öğrenim Belgesi (aslı veya onaylı sureti) 4- KPSS sonuç belgesi (internet çıktısı)

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İlgili KPSS puan sıralamasıyla 4/B Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan süresi (15 gün) içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Harran Üniversitesi İletişim Telefonları: 0 414 318 30 88-2262 B.9898

Yorumlar