Radyoloji Çalışanlarının Sağlık Muayeneleri Hakkında Duyuru ve Dilekçe Örneği

Radyasyon çalışanlarının yoğun iş yükü altında radyasyona maruziyet sonucu  peryodik sağlık muayeneleri büyük bir öneme sahiptir.

Ancak; 05.07.2012 tarih ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, yıllık sağlık kontrollerim yılda bir kez yapılmaktadır. İlgili yönetmeliğin Personel Çalışma Esasları ve Tedbirler başlığı altındaki  8. maddesinin ikinci fıkrası şu şekildedir: “Radyasyon kaynağı ile çalıştırılacak personelin, işe başlatılmadan önceki tıbbi muayeneleri ile işe başlatıldıktan sonraki yıllık sağlık kontrolleri Ek-1’deki form doğrultusunda ilgili idare tarafından yaptırılır. Bu personelin çalışma şekli, Kanunî süreyi aşmamak kaydıyla, hizmetin etkinlik ve sürekliliğinin sağlanması bakımından vardiya veya nöbet şeklinde düzenlenebilir.” Yönetmelik uygulanırken yalnızca lafzi yorum yapılmış; ancak ilgili tüzük göz ardı edilmiştir.

Oysa ki; 06.05.1939 tarih ve 4201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname”nin 23. maddesi gereğince yıllık sağlık kontrollerimin yılda iki kez yapılması gerekmektedir. İlgili tüzüğün 23. maddesi “Röntgen ve radyom laboratuvarlarında çalışan bütün mütahassıs ve müstahdemlerin, senede iki defa kanları muayene edilerek küreyvatları sayılmak ve el vesair açık yerlerinin cildini muayene ettirmek mecburidir. Resmi müesseselerde bu muayenelerin icrası, o müesseselerin müdürleri tarafından takip olunur. Hususi müesseselerde, muayenelerin icra ettirilmemesinden sahipleri mesuldür. Bu muayenelerin neticeleri muntazam bir deftere kaydedilir. Bu muayeneler neticesinde görülecek arızalar iyi oluncaya kadar o kimsenin çalışmasına müsaade edilmez.” demektedir.

Bu nedenle radyasyon çalışanlarının aşağıda bulunan dilekçe örneği ile kendi kurumlarına müracaat etmeleri ve peryodik  sağlık taramalarının yılda iki kez yapılmasını talep etmeleri gerekmektedir. İdarenin müracaata olumsuz cevap vermesi durumunda hukuki kanalların işletilebileceği hususunda tüm meslektaşlarımıza önemle hatırlatırız.

TÜMRAD-DER YÖNETİM KURULU

EK-1 TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

HASTANEYE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar