Radyoloji teknisyeni, acilde çalıştığı için fark alır mı?

Tokat İdare Mahkemesi, acilde de görev alan röntgen teknisyenine, çalıştığı süreyle orantılı olmak üzere, riskli birim katsayısı üzerinden ödeme yapılması gerektiğine karar verdi.

T.C.
TOKAT
IDARE MAHKEMESI

ESAS NO : 2013/439
KARAR NO: 2013/686

DAVACI: ENDER YERLIKAYA
VEKILI: AV. RUKEN SÜPHANDAG ÜNÜVAR
Incirli Cad. Limon Çıçegı Sok. No:4/A Lımon Apt. K:4 D:8
Bakırköy/ISTANBUL

DAVALI: TÜRKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU - ANKARA
VEKILI: AV. SULE METIN
Il Saglık Müdürlügü - TOKAT

DAVANIN ÖZETI: Almus İlçe Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan müvekkilinin acil servise verdigi hizmet nedeniyle riskli birimler için öngörülen döner sermaye katsayısından yararlandırılması talebiyle yapmış oldugu basvurunun reddine iliskin 02.05.2013 tarih ve 507 sayılı Almus Devlet Hastanesi Bastabipligi isleminin; usul, yasaya ve Anayasa'da düzenlenen eşitlik ilkesine, angarya yasagına aykırı oldugu, acil serviste kısmi süreli olarak fiilen verdiği hizmetlerin karsılıgı olarak döner sermaye ek ödemelerinin özellik arz eden riskli birim katsayıları üzerinden hesaplanması gerektiği iddiasıyla iptali ve basvuru tarihinden itibaren hesaplanacak ek ödemenin başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle tazmini isteminden ibarettir.

SAVUNMANIN ÖZETI: Tesis edilen dava konusu işlemin yürürlükteki mevzuat ve emirlere uygun oldugu, yürürlükteki mevzuat uyarınca davacıya ek ödeme yapılmasının hukuken mümkün olmadıgı, islemde hukuka aykırılık bulunmadıgı ileri sürülerek haksız ve mesnetsiz davanın reddi gerektigi savunulmustur.
TÜRKMILLETIADINA

Karar veren Tokat Idare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek isin geregi görüsüldü:

Dava, Almus Ilçe Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan müvekkilinin acil servise verdigi hizmet nedeniyle riskli birimler için öngörülen döner sermaye katsayısından yararlandırılması talebiyle yapmıs oldugu basvurunun reddine iliskin 02.05.2013 tarih ve 507 sayılı Almus Devlet Hastanesi Bastabipligi isleminin iptali istemiyle açılmıstır. 09.01.1961 tarihli ve 209 sayılı Saglık ve Sosyal Yardım Bakanlıgı'na Baglı Saglık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5. maddesinde; "Döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli saglık kurum ve kuruluslarında görev yapan memurlar ve sözlesmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlara mesai içi veya mesai dısı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Saglık kurum ve kuruluslarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum sartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usülleri; personelin unvanı, görevi, çalısma sartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, egitimögretim ve arastırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girisimsel islemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalısma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlıgının uygun görüsü üzerine Saglık Bakanlıgınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." kuralına yer verilmistir.

Anılan Yasa uyarınca çıkarılan ve 14.02.2013 tarihli ve 28559 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüge giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Baglı Saglık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeligin 5. maddesinin (o) bendinde; "Saglık tesislerinde özellik arz eden birimler; ameliyathane, yogun bakım, dogumhane, yenidogan, süt çocugu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iligi nakil üniteleridir. Sayılan birimlerde fiilen görev yapan personele özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır." hükmüne yer verilmistir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Tokat ili, Almus Ilçe Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacının, özellik arz eden riskli birimlerden olan acil serviste mesai içi ve dısı nöbet tutmak suretiyle verdigi hizmet sürelerinin riskli birimler için belirlenen döner sermaye ek ödeme katsayısından degerlendirilmesi istemiyle yaptıgı basvurunun dava konusu islemle reddi üzerine bakılan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Aktarılan Yönetmelik düzenlemesinden, kurumlarda özellik arz eden riskli birimler tek tek sayılarak burada çalısan saglık personeli için ek ödeme katsayılarının diger birimlerde çalısanlara göre daha yüksek belirlendigi anlasılmakla birlikte, riskli birimlerde çalısan saglık personeli için öngörülen ek ödeme katsayısından bu birimlerde sürekli görev yapan personel gibi mesailerinin belli kısımlarını bu birimlerde geçiren diger personelin de çalısılan süre ile orantılı olarak yararlandırılacagı açıktır. Bu itibarla, ayrı bir acil röntgen birimi bulunmayan hastanede, mesai içi ve mesai dısında acil servise fiilen hizmet verdigi anlasılan davacının, acil servise verdigi hizmet süreleri esas alınmak suretiyle karsılıgı olan döner sermaye ek ödemesinin riskli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden degerlendirilerek ödeme yapılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen islemde uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacının idareye basvuru tarihiolan 30.04.2013 tarihindengeriye dogru 60 gün içinde özellik arz eden riskli birimlerden olan acil serviste mesai içi ve dısı verdigi hizmet sürelerinin, riskli birimler için belirlenen döner sermaye ek ödeme katsayısından degerlendirilmesi suretiyle hesaplanacak fark tutarlarının 30.04.2013tarihinden itibaren isleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi davalı idare yönündenAnayasal ve yasal bir zorunluluktur.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu islemin iptaline, davacının davalı idareye basvurdugu tarih olan 30.04.2013 tarihinden geriye dogru 60 gün içinde özellik arz eden riskli birimlerden olan acil serviste mesai içi ve dısı verdigi hizmet sürelerinin, riskli birimler için belirlenen döner sermaye ek ödeme katsayısından degerlendirilmesi suretiyle hesaplanacak fark tutarlarının 30.04.2013 tarihinden itibaren isleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, asagıda dökümü yapılan 108,95.-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 660,00.-TL vekalet ücretinin davalı idarece davacıya verilmesine, posta ücreti avansından artan miktarın talep edilmemesi halinde karar kesinlestikten sonra davacıya iadesine, bu kararın tebligini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içinde Danıstay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 18/12/2013 tarihinde oyçokluguyla karar verildi.

Baskan
MEHMET KARAKUS
42976
X
Üye
MUSTAFA AK
101823
Üye
AHMET ÖZVEREN
101139

YARGILAMA GIDERLERI:
Basvurma Harcı: 24,30 TL
Karar Harcı: 24,30 TL
Vekalet Harcı: 3,75 TL
Posta Gideri: 56,60 TL

TOPLAM: 108,95 TL

AZLIK OYU: 14.02.2013 tarihli ve 28559 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüge giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Baglı Saglık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeligin 5. maddesinin (o) bendinde; "Saglık tesislerinde özellik arz eden birimler; ameliyathane, yogun bakım, dogumhane, yenidogan, süt çocugu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iligi nakil üniteleridir. Sayılan birimlerde fiilen görev yapan personele özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır." hükmüne yer verilmistir. Yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre özellik arzeden birimler için öngörülen katsayıdan yararlanabilmek için özellik arzeden riskli bölümlerde fiilen çalısmıs veyahut kısmi süreli görevlendirilmis olmak gerekmektedir.

Bu duruma göre; yukarıda belirtildigi sekilde özellik arzeden birimlerden olmayan Röntgen biriminde fiilen görev yapan davacının röntgen biriminde nöbetçi oldugu sürelerde sırf acil hastalara da hizmet verdiginden bahisle özellik arzeden riskli birim katsayısından faydalandırılması mümkün olmayıp, basvurusunun reddedilmesine dair dava konusu islemde mevzuata aykırılık bulunmadıgı ve davanın reddi gerektigi görüsüyle, aksi yöndeki çogunluk kararına katılmıyorum.

Baskan
MEHMET KARARUS

Yorumlar