Radyolojide Diplomasızlara Yer Yok-İmza Kampanyası

Radyoloji çalışanlarının çalışma saatleri 3 yıl önce bir TORBA YASASI ile 25 saatten 35 saate çıkarıldı. İş yükümüz 2 kat arttı. Yıpranma paylarımız 90 günden 45 güne yarı yarıya indirildi. Görüntüleme hizmetlerinde kalite düştükçe düşüyor. Son zamanlarda meslektaşlarımız arasında meslek hastalıkları ve kanser vakalarını sıkça duymaya başladık.. Sağlık Bakanlığı acilen radyasyon çalışanlarının sesine kulak vermeli ve sorunlarına çözüm bulmalıdır. Biz radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri genetiği bozulmuş bireyler olmak istemiyoruz. Her şeyden önce güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı İSTİYORUZ.
Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini, meslek tanımımızın yapılmasını mesleki alanımızda lisans eğitiminin verilmesini ve ehliyetsiz kişilerin bu mesleği yapmaması yönündeki taleplerimizin karşılanmasını İSTİYORUZ.
Radyasyonun Vitamin olmadığını biliyoruz. Bir kez daha güvenli ve sağlıklı bir gelecek için mesleğimize sahip çıkıyoruz.

Derneğimiz TÜMRAD-DER bu amaçla
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ DERNEĞİ(SES)
AKTİF SAĞLIK SEN
TÜR EBELER DERNEĞİ
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
desteği ile Türkiye genelinde 15.000 imza hedefi ile tarafından İMZA KAMPANYASI başlatılmıştır. Desteklerinizi BEKLİYORUZ.

İMZA KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ>>>

SAYIN CUMHURBAŞKANIM,

SAYIN BAŞBAKANIM,

 SAYIN SAĞLIK BAKANIM,

Ben radyasyon çalışanı olarak mesaimin tamamını sürekli ve bifiil radyasyon alanı içerisinde geçirmekteyim.  Çalışma hayatına başladığım günden bugüne, bir çok meslektaşımın radyasyondan kaynaklanan meslek hastalıklarına hatta kansere yakalandıklarını ve tedavi süreçlerinde çok sıkıntılar yaşadıklarını duyuyor ve şahit oluyorum. Zira iyonize radyasyonun başta kan kanseri (lösemi), kemik, akciğer, tiroit ve meme kanserleri, kısırlık (sterilite), gelecek nesillerde sakatlıklar (mutasyon), büyüme ve gelişme geriliği, körlük ve radyasyon çalışanlarının doğal yaşam sürelerinde kısalma gibi birçok ciddi zararlara neden olduğu bilinen bir gerçektir.  Nitekim derneğimiz Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) tarafından Aralık 2007’de 22 ilde yapılan  araştırmaya göre radyoloji teknisyenlerinin % 29’unun sağlık problemi yaşadığı tespit edilmiştir.

AB ile entegrasyon ileri sürülerek 21.01.2010 tarihinde 5947 Sayılı Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile radyasyon çalışanlarının çalışma süreleri haftalık 25 saatten 35 saate çıkarılarak % 50 oranında artırılmıştır. İş yükümüz aynı oranda artarken, yıpranma paylarımız (fiili hizmet süresi) 5510 sayılı kanun ile yıllık 90 günden  45 güne yani yarı yarıya indirilmiştir.

Radyasyonla çalışanların çalışma süreleri artırılmadan önce radyolojide, radyoterapide, nükleer tıp ve ağız ve diş alanında, anjiografide ve ameliyathane ortamında radyasyon ile çalışan hekim, teknisyen, hemşire vb sağlık personelinin çalışma koşulları standartlara uygun hale getirilmelidir.  Radyasyon güvenliği ve ölçümlerinde hiçbir iyileştirme yapılmadan çalışma sürelerinin artırılması doğru değildir Çünkü yasanın güvenlikle ilgili alt yapısını oluşturacak disiplinler ülkemizde oluşturulmamıştır. Radyasyon çalışanlarının radyasyondan zarar görmediğini söylemek için bu çalışanların tamamına yakınının sağlık profilinin de çıkartılmış olması gerekirdi ki ne yazık ki ülkemizde böyle bir çalışma yoktur. Bu konuda lokal yapılmış bir kaç çalışma mevcut olup bu çalışmalar da radyasyonla çalışanların ciddi sağlık kayıplarına maruz kaldığını göstermektedir. Hasta yükü ve radyasyon güvenliğinin ideal olarak sağlandığı İngiltere’de, radyasyon çalışanlarına yönelik yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.”Limit Doz Sınırları İçinde Çalışanlarda Diğer Nüfusa Göre Kan Kanserinin %19, Akciğer Kanserinin De %9 Daha Fazla Görüldüğü Bildirilmiştir’’.(British  Medical Journal Yayın Tarihi 09/07/2005.)

 Benimde performansa dayalı bu yoğun çalışma temposu içerisinde ve her gün artan iş yükümüzün artmasından dolayı aynı sağlık sorunlarını yaşamam ve kansere yakalanmam kaçınılmaz bir durumdur.

Radyasyon çalışanı olarak, önlem alınmadığı takdirde mevcut uygulamanın telafisi güç zararların doğmasına sebebiyet vereceğinden, çalışma saatlerimizin artırılması yerine daha güvenli çalışma ortamı sağlanması, kamu ve özel sektörde çalışan radyasyon çalışanlarının özlük haklarını kullanmaları için gerekli önlemlerin alınmasını, sağlık hizmetlerinin taşeronlaştırılmasına son verilmesini, bu alanda görev yapan personelin eğitim düzeylerinin yükseltilmesi (Radyoloji alanında Lisans Eğitimi) ve görev tanımlarının netleştirilmesi ile ilgili yasal düzenlemenin ivedilikle yapılmasını, sağlık hizmetlerinde ehliyetsiz personel çalıştırılmasının önlenmesini ve çalışma sürelerimizin günlük 5 saat haftalık 25 saat olarak sınırlandırılmasını talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.


BU İMZA KAMPANYASI

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ ve TEKNİKERLERİ DERNEĞİ tarafından yürütülmektedir.

Yorumlar