Torba Yasa Memurlara Neler Getiriyor?

Uzun süredir yüz binlerce memuru ilgilendiren ilave bir derecenin Torba Kanuna ilave edilmesini beklerken yine memurlarla ilgili sadra şifa olmayacak ve ayaküstü denebilecek bazı düzenlemelerin de yer aldığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Mecliste kabul edilerek yasalaştı.

Milyonlarca memurun hak ve hukukunu düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak değişiklikler üzerinde ciddi çalışmalar olmadan yapılmasında ileride sıkıntı çekilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda Torba Kanunda yer alan memurlara ilişkin düzenlemelere aşağıda maddeler halinde değinmek istiyoruz.

1- Programcı ve Çözümleyici unvanlı kadrolar TH sınıfına alındı

Yapılan kanuni düzenleme ile ’190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümleri ile diğer ilgili mevzuatta yer alan Programcı ve Çözümleyici unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.’ ifadesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede daha önce Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmeye göre (24 ve 25 inci maddeler) programcı ve çözümleyici kadrolarında görev yapanların Teknik Hizmet Sınıfına ilişkin bazı hakları da düzenlenmişti.

Sonuç olarak yapılan kanuni düzenleme ile toplu sözleşmede yer verilen süreli durum süresiz hale getirilmiştir. Yani daha önce mutabakata varılmış bir konu kanuni temele oturtulmuştur diyebiliriz.

2- 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde değişiklik yapıldı

Yapılan kanuni düzenleme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine; ‘ İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.’ fıkrası eklenmiştir.

Bu düzenleme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hazırlamış olduğu tasarıda yoktu. Daha sonra ilave edilmiştir. Kanun metninin özenle yazılmadığı ve aceleyle kaleme alındığı her halinden belli olmaktadır. Bizim üzerinde durmak istediğimiz husus işte burada yatmaktadır. Milyonları ilgilendiren bir düzenlemenin aceleye getirilmemesi ve üzerinde ciddiyetle çalışılması gerekmektedir. Madde metninde yer alan düzenlemeler yapılır ifadesiyle ne kastedilmektedir. Yönetmelik mi? Genelge mi? Yönerge mi?

Ayrıca, yer değiştirme için gerekli olan engellilik oranı belirtilmemiştir. Yani baştan sona muğlak ifadelerle dolu bir düzenlemenin nasıl uygulama bulacağını birilerinin izah etmesi gerekecektir.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 2 bin 302 kadro ihdas edilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, yurtdışı ve merkez teşkilatlarında kullanılmak üzere 2 bin 302 kadro ihdas edilecek. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu’na da 20 kadro ihdas edilecek.

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki müsteşar yardımcısı 4′e çıkarıyor

5- Türkiye Diyanet Vakfı’na ait hastaneler ve personeli devrediliyor

Türkiye Diyanet Vakfı’na ait hastaneler, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na devredilecek. Burada çalışan ve talepte bulunan tabipler ve diş tabipleri, çalıştıkları ildeki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun sağlık kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanacaklar. Diğer personel ise sağlık kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. Personele, memur ve sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri sebebiyle, kurum ve vakıf tarafından ödeme yapılmayacak.

6- TBMM’ye de 15 kadro ihdas edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na, 8′i aşçıbaşı, 7′si de şef garson olmak üzere 15 kadro ihdas edilecek.

7- 28 Şubat Mağdurlarının sıkıntısı gideriliyor

Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14 Haziran 1997 tarihinde yapılan personel alım sınavı sonucunda asil listede yer alan, ancak sınavın iptal edilmesi nedeniyle devlet memurluğuna atanamayan ya da devlet memurluğuna atanıp göreve başlatılmayan kişiler yeniden devlet memurluğuna atanabilecektir. Daha önce de benzer yönde bir düzenleme yapılmıştı. Son düzenlemeyle birlikte mağduriyetler sonlandırılmış olacaktır.

8- Kamu İhale Uzmanlığına atanma hakkı getiriliyor

Yapılan düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde; kamu ihale uzmanlığına, kurumlarının muvafakati alınmak ve meslek personeli kadro sayısının yüzde 5′ini geçmemek kaydıyla görevlendirme yapılabilecek. Bu şekilde görevlendirilenler, meslek personeli sınavına giriş için aranan öğrenim şartını taşımak ve sınava alındığı tarihte 40 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla, yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde kamu ihale uzmanı kadrosuna atanabilecek. Bize göre uzmanlık sistemi oturmuş bir Kuruma bu yöntemlerle meslek elemanı almak Kurumun huzurunu bozmaya zemin hazırlayacaktır.

Ahmet Ünlü/Yenişafak

Yorumlar