KPSS 2014/3 İle Türkiye Kamu Hastaneler Kurumuna (TKHK) Atananlardan İstenilen Belgeler

2014/3 İle Türkiye Kamu Hastaneler Kurumuna (TKHK) Atananlardan İstenilen Belgeler


Başkanlık Makamının Onayına istinaden; Kurumumuz kadrolarına yerleşen adayların aşağıdaki belgeleri 25/03/2014 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar ADAYLARIN İKAMET ETTİKLERİ VEYA BULUNDUKLARIN İL’deki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, elden teslim etmesi gerekmekte olup, posta veya kargo ve kurye aracılığı ile gönderilen teslimatlar kabul edilmeyecektir.

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS 2014/3 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye  Kamu Hastaneleri Kurumu teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecek olup; bunların dışında

Aşağıdaki belgeler istenmektedir:
1. İnternet adresimizde yayımlanan KPSS 2014/3 Açıktan Atama Başvuru Formunun
(eksiksiz olarak doldurularak imzalanması) aslı.

“Açıktan Atama Başvuru Formu” için Tıklayınız

2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı (Yerleştirilen adaylar tarafından ÖSYM sitesinden alınacaktır),

3. Mezuniyet Belgesi :
- Adayın yerleştiği unvanını belirten en son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı,
- Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı,
-Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı.
(Yukarıda belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin noter onaylı sureti veya belgelerin aslı  ile birlikte Genel Sekreterliğe diplomalarının arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde ilgili
Genel Sekreterlikçe aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)

4. 2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında),

5. Mal Bildirim Beyannamesi (tarih ve imzalı olarak doldurulup teslim edilecektir).

Mal bildirim formu için Tıklayınız

6. Avukatlık Ruhsatnamesi (Avukat unvanına yerleşenlerin yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmaları gerekmektedir.)

7. Kaza-i rüşt kararı: KPSS 2014/3 yerleştirmesi son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmayan adayların KPSS 2014/3 tercih kılavuzunda belirtildiği üzere 10 Mart 2014 tarihi itibariyle kaza-i rüşt kararı aldığına dair belge.

8. KPSS 2014/3 atamalarına göre kurumumuz kadrolarına yerleşip halen Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memuru statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir.

HATIRLATMALAR:
1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9′uncu maddesine göre, Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

2. Kurumumuz kadrolarına yerleşip, evraklarını 25/03/2014 tarihine kadar ilgili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve adreslerine bilgi verilemeyecektir.

3. Ataması yapılanların tebligatları için kişilerin MERNİS sistemindeki adresleri geçerli olacaktır.

4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu göreve başlayış tarihi itibariyle göreve başladığı birime teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde atamaları iptal edilecektir.

5. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde yalnızca bir dilekçeyi Kurumumuza göndererek durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenilen belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.

6. Kurum kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

GENEL BİLGİLER:
Atamalar:
ÖSYM tarafından yerleştirilen İlin Kamu Hastaneleri Birliği emrine yapılacak olup, görev yeri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından belirlenecektir.

1. İstenilen belgeler teslim edildikten sonra Kurumumuz İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması yapılarak Kurumumuz internet sitesi duyurular kısmında isimleri duyurulacaktır.

2. 10 Mart 2014 tarihinden sonra kaza-i rüşt kararı alan adayların ataması yapılmayacaktır.

3. Askerlik işlemleri Bakaya durumunda bulunan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Yorumlar