Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ne kadar zam alacak

Maliye Bakanlığından TKHK’na sözleşmeli personel ücreti konulu yazısı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı : 13421922/869
Konu : sözleşmeli personel ücreti

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.02.2014 tarihli ve 80755325.1756 sayılı, Kurumumuza bağlı Kamu Hastaneleri Birliklerinde 663 sayılı KHK’nin 33 üncü maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edilen personelin 2014 yılına ilişkin sözleşme ücreti ve ek ödemeleri ile ilgili yazısı yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 80755325 / 27.02.14* 1756

Konu : Sözleşme Ücreti

SAĞLIK BAKANLIĞINA (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu)

İlgi: 23/1/2014 tarihli ve 13421922/869.2014.5451.14753 sayılı yazı.

İlgi yazıda, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca, anılan Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin 2014 yılı Ocak ayma ilişkin ücret ve ek ödeme artışının hesabında tereddüde düşüldüğü belirtilerek konu hakkında Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca, kamu hastane birliklerinde, anılan Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde personel istihdam edileceği hükme bağlanmış, söz konusu Kararnamenin sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarını düzenleyen 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

“Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret esas alınarak genel bütçeden ekli (III) sayılı cetvelde belirlenen oranlarda peşin olarak ücret ödenir. Ayrıca bağış, faiz ve kira gelirleri hariç olmak üzere döner sermaye gelirlerinden aynı cetvelde belirlenen tavan oranları geçmemek kaydıyla ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile usül ve esasları; hastanenin grubu, personelin görevi, eğitim durumu, çalışma şartları ve çalışma süreleri, hizmete katkısı, performansı gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir. ”

hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca, anılan Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda ilk defa istihdam edilecek sözleşmeli personelin ücreti ve yapılacak ek ödeme tutarı, anılan Kararnamenin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre tespit edilecektir.

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinde, Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği, memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği, ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin saklı olduğu hükmü bulunmaktadır. Anayasanın 53 üncü maddesinde ise; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına sahip olduğu, toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususların kanunla düzenleneceği belirtilmiş, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda da bu hususlara yer verilmiştir. Anılan Kanun uyarınca toplu sözleşme; bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsamaktadır.

Dolayısıyla, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelin ücret artışı da 4688 sayılı Kanun uyarınca akdedilen Toplu Sözleşme hükümlerine tabi bulunmaktadır.

Nitekim, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 1 inci maddesinde, bu Toplu Sözleşmenin; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümünün 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümünün ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanacağı, bu Toplu Sözleşmede düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında;

“Madde 5- (1) 1/1/2014-31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere;

d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2013 tarihli ve 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri 175 TL artırılmıştır.

e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri 175 TL artırılmıştır.

f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri 175 TL artırılmıştır. ”

hükmü bulunmaktadır. Anılan maddenin dördüncü fıkrasında da, Maliye Bakanlığının, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirleyeceği ve duyuracağı belirtilmiştir.

Bakanlığımızın mali ve sosyal haklara ilişkin 3/1/2014 tarihli ve 54 sayılı Genelgesi ile sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları enflasyon farkını da yansıtacak şekilde yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Genelgenin “A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler” başlığı altında

yapılan (1) numaralı düzenlemede;

3 Ocak 2014 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2013 Yılı Aralık ayında 2013 yılı Haziran ayına göre %3,27 oranında artış gerçekleşmiştir.

Söz konusu Sözleşmenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumun gerçekleşmiş olması nedeniyle, Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasıyla belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücret artış oranları ve ücret tavanları ile 6 nci maddede yer alan temel ve sözleşme ücretleri, anılan Sözleşmenin 3 üncü maddesi ile 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümlere istinaden yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2014-31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere;

d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2013 tarihli ve 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesinin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir.

e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesinin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir.

f) Çeşitli statülerde 2013 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2014 yılında da sörevlerine devam etmeleri ilsili kamu idarelerince uysun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir… ”

düzenlemesine yer verilmiştir.

Buna göre, söz konusu hükümler gereği 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca anılan Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda 2013 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin;

a) 2013 yılı sonu itibarıyla mevcut brüt sözleşme ücretlerinin, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere %0,27 oranında artırılması ve bu artış sonucu oluşan ücretlere 175 TL ilave edilmesi,

b) Toplu Sözleşmede söz konusu personele yapılacak ek ödeme hesabına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, ek ödemelerinin söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre ödenmeye devam edilmesi,

gerektiği değerlendirilmektedir.

Benzer uygulamanın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca vize edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarında çalıştırılan personelin ücret artış hesabında da geçerli olması gerektiği düşünülmektedir.

Bilindiği üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 30 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmi zamanlı veya kuramların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabileceği, bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kuramca teklif edilecek en fazla sekiz kişiye ödenecek ücretin. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, diğer on kişiye üç katını, geri kalanlara ise iki katını geçemeyeceği ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamayacağı, anılan maddenin son fıkrasında da, istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personelinin sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, aranılacak diğer özellikler, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esaslarının Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükmüne yer verilmiştir. Anılan hüküm uyarınca Bakanlığımızca hazırlanan “Kamu Kuram ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin “Vize” başlıklı 7 nci maddesinde de, büyük ölçekli olduğu tespit edilen bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personel pozisyon sayısı, niteliği, sözleşme ücreti, çalışma süresi, hizmet sözleşmesi örneği ve diğer hususların Bakanlığımızca vize edileceği belirtilmiştir. Anılan hüküm uyarınca Bakanlığımızca vizesi yapılan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarının tavan ücretleri, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının katları şeklinde belirlenmektedir. Buna göre, söz konusu pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli bilişim personelinin istihdamına başlandığı dönemdeki ilk ücret tespiti, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının katı şeklinde tespit edilmektedir. Ancak sözleşmeli bilişim personelinin ücretlerinde meydana gelecek artışların, yukarıda belirtilen 4688 sayılı Kanun, Toplu Sözleşme ve Bakanlığımız Genelgeleri çerçevesinde uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca vize edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarında 2013 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin, 2013 yılı sonu itibarıyla mevcut brüt sözleşme ücretlerinin, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere %0,27 oranında artırılması ve bu artış sonucu oluşan ücretlere 175 TL ilave edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

Yorumlar