Göz tomografisiyle Alzheimer ve parkinson teşhisi

Göz tomografi- siyle retinada oluşan hastalıkların teşhisi yapılıyor. Böylece diyabetten parkinsona, sarı noktadan Alzheimer’a kadar birçok hastalığın ön tanısı konabiliyor

Re­ti­na­da olu­şan has­ta­lık­lar doğ­ru­dan gör­me du­yu­mu­zu da teh­dit edi­yor. Ön ta­nıy­la an­la­şı­la­ma­yan gö­zü­mü­zün ar­ka ta­ra­fın­da­ki has­ta­lık­lar, sağ­lı­ğı­mı­zı olum­suz et­ki­li­yor. Göz to­mog­ra­fi­si, di­ğer bir adıy­la OCT, re­ti­na ta­ba­ka­sı­nı in­ce ke­sit­ler ha­lin­de in­ce­le­yip re­ti­na ta­ba­ka­sı­nın ka­lın­lı­ğı­nı öl­çe­rek gö­zü­mü­zün ar­ka­sın­da her­han­gi bir so­run ya da has­ta­lık olup ol­ma­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­ka­rı­yor.

Ve­ni Vi­di Göz Gru­p’­tan Op. Dr. Özer Ka­val­cı­oğ­lu­’nun ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re, ani ve­ya ya­vaş gör­me kay­bı, kı­rık-eğ­ri gör­me, ışık çak­ma­la­rı, göz önün­de uçu­şan ko­yu ci­sim­ler, gö­rü­şün per­de­len­me­si ge­lip ge­çi­ci ve kı­sa sü­re­li gör­me kay­bı ve gö­rüş ala­nın­da ka­ran­lık böl­ge­ler oluş­ma­sı, re­ti­na ra­hat­sız­lı­ğı­nın be­lir­ti­le­ri­ni gös­te­ri­yor. Bu be­lir­ti­le­ri olan her ki­şi­nin mut­la­ka OCT çek­tir­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Op. Dr. Özer Ka­val­cı­oğ­lu, “Son yıl­la­rın en önem­li bu­luş­la­rın­dan olan OCT, 5 mik­ron kü­çük­lü­ğün­de­ki fark­la­rı al­gı­la­ya­rak re­ti­na kat­la­rı­nın ana­li­zi­ni ya­pı­yor. Gö­ze te­mas ol­ma­dan, gözbe­be­ği­nin bü­yü­tül­me­si­ne ge­rek du­yul­ma­dan, ışık ışın­la­rı kul­la­nı­la­rak çok kı­sa bir sü­re­de gö­zün fil­mi­ni çe­ken OCT, x ışın­la­rı ve rad­yas­yon içer­mi­yor. OCT sı­ra­sın­da vü­cu­da hiç­bir mad­de ve­ril­mi­yor ve ta­ma­men za­rar­sız bir yön­tem­di­r” açık­la­ma­sı­nı yap­tı,

YILDA 1 KEZ OCT ÇEKTİRMELİ

Şe­ker has­ta­lı­ğı, sa­rı-nok­ta has­ta­lı­ğı, glo­kom, re­ti­na da­mar tı­kan­ma­la­rı ve ka­ta­rakt ame­li­ya­tı son­ra­sın­da ge­li­şen ma­ku­la öde­mi ta­nı­sın­da ba­şa­rı­lı so­nuç­lar ve­ren OCT sa­de­ce 60 sa­ni­ye­de çe­ki­li­yor. Rad­yas­yon ol­ma­dan, ilaç­sız, has­ta otu­rur­ken çe­ki­len OCT, re­ti­na has­ta­lık­la­rı baş­ta ol­mak üze­re bir­çok gör­me ris­ki oluş­tu­ra­bi­le­cek has­ta­lık­la­rın teş­hi­sin­de kul­la­nı­lı­yor. Op. Dr. Özer Ka­val­cı­oğ­lu, “Ar­tık be­yin has­ta­lık­la­rı­nın ta­nı ve te­da­vi­sin­de göz mo­del ola­rak alı­na­bi­li­yor. Bu tip has­ta­lık­la­rın be­yin­de ya­rat­tı­ğı ha­sar, göz içe­ri­sin­de kat­man­lar­da ken­di­ni bel­li ede­bi­li­yor. Si­nir hüc­re­le­ri­nin ha­sar gör­me­si so­nu­cu mey­da­na ge­len ve ke­sin bir te­da­vi­si bu­lun­ma­yan alz­he­imer, par­kin­son gi­bi nö­ro­de­je­ne­ra­tif has­ta­lık­la­rın er­ken teş­hi­si sa­ye­sin­de, er­ken te­da­viy­le has­ta­lı­ğın baş­la­ma­sı­nın ge­cik­ti­ri­le­bi­li­yo­r” de­di. Ka­val­cı­oğ­lu, ai­le­sin­de kro­nik be­yin ve göz has­ta­lı­ğı bu­lu­nan­la­rın yıl­da 1 kez OCT çek­tir­me­le­ri­ni öner­di.

Yorumlar