Laktoz Tahammülsüzlüğü

İnek sütündeki başlıca şeker olan ve yalnızca sütte ve süt ürünlerinde bulunan laktozun sindirilmesi için laktaz enzimi gereklidir.

 Laktoz tahammülsüzlüğü, ince barsak duvarlarının iç tabakası bu enzimi normal miktarlarda üretmediği zaman ortaya çıkar. Laktoz tahammülsüzlüğü, belirli bir miktarın üzerinde süt alındığında, karın kramplarına, şişkinliğe, ishale ve aşırı gaza yol açar. Az miktarda süt genellikle belirtilere yol açmaz. ince barsağın içini döşeyen tabakadaki düşük bir laktaz düzeyi ya da laktaz eksikliği, etkilenen kişilerin yüzde 70 kadarında sorun yaratmayabilir. Kuzey ve Batı Avrupalı beyazlarda ve onların Amerika Birleşik Devletleri ndeki torunlarında, düşük laktaz düzeyi görece az görülür. Bu nedenle, laktoz tahammülsüzlüğüne bu insanlarda çok sık rastlanmaz. Düşük laktoz düzeyleri , Akdeniz, Afrika ya da Asya kökenli insanlarda daha sık olarak görülmektedir. Düşük laktoz düzeyleri, tropik olmayan ya da tropik spru, ince barsaktaki virüs ya da bakteri enfeksiyonu ve kistik fibroz gibi başka emilim bozukluğu rahatsızlıklarında ortaya çıkabilir.
-------------------------------------------------------
Nişastaya duyarlı olan kişilerin sindirim kanalında nişasta tam sindirilemez ve dışkıda nişasta tanecikleri çıkar Sindirilemeyen nişasta kısa sürede incebağırsaktan kalınbağırsağa geçer, orada değişiklikler sonucu oluşan asitler bağır-sak mukazasım incitir Nişastanın sindirim güçlüğü hastalığı daha çok çocuk-larda görülür Karında ağrı, sürgün ve gaz gibi rahatsızlıklar yapar.

Bu hastalıkta beslenmede ana ilke, hastanın durumuna göre, nişastayı azalt-, mak ya da diyetten çıkarmaktır Nişasta sindirimsizliği olan hastaların beslen-mesinde dikkat edilmesi gereken noktalar, öteki sindirim ve emilme güçlüğü has-talıkları için belirtilenler gibidir Önce belirtilenlere ek olarak bu hastalıkta bes-lenmede şu esaslara uyulmalıdır:

1 Diyette nişasta kısıtlanır Ağır olgularda, tahıl ve tahıl unlarıyla yapı-lan yiyecekler, kuru baklagiller, nişasta, patates ve öteki nişastalı besinler diyet-ten tümüyle çıkarılır ya da çok azaltılır Hastanın durumu düzeldikçe kısıtlama gevşetilir

2 Hastanın karbonhidrat ihtiyacı daha çok bal, pekmez, marmelat, reçel, meyve pelteleri gibi yiyeceklerle karşılanır

3 Orta derecede yağ verilir Hastada sürgün varsa yağ kısıtlanır

4 Diyet, hastanın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacak şekilde düzen-lenir

Laktoza Doyarlılık ,Laktoz Intoleransı, Laktoz Tahammülsüzlüğü

Laktoza duyarlı kişilerin incebağırsağında laktoz sindirilemez Bu hastalık küçük çocuklarda ve yetişkinlerde yaygın olarak görülür Amerika’da yaşayan siyah ırkta % 60-80, beyaz ırkta % 5-10 dolayında olduğu bildirilmektedir Ak-deniz ve Ortadoğu ülkelerinde ve Türkiye’de laktoz sindirimsizliğine sık rastlan-maktadır
Küçük çocuklarda laktozun kullanılamayışı, doğuştan bir bozukluk nede-niyle laktaz enziminin yapılamayışına bağlanmaktadır Yetişkinlikte ise, sindi-rim kanalında başka bozukluk ve hastalıklardan da ileri gelebileceği, enzim ye-tersizliğinin de rolü olduğu sanılmaktadır

Laktoz, sütte bulunan bir şekerdir Laktoz sindirim güçlüğü olan kişiler süte duyarlı olurlar Süt içildikten bir süre sonra, hastalıklı kişilerde karın ağrı-sı, gurultu olur ve sürgün (ishal) yapar Dışkıyla önemli miktarda laktoz ve lak-tik asit atılır Diyetten süt çıkarılınca hastada bir bozukluk görülmez

Laktozu iyi kullanamayan çocukların diyetinden süt ve sütlü besinler çıkarı-lır Laktozu alınmış süttozu varsa, ondan süt yapılır, soya sütünden ve öteki ku-ru baklagillerden yararlanılır Çocuğun durumu düzeldikçe, diyetine azar azar süt ve sütlü tatlılar eklenir Yoğurt ve mahallebi denenir Çocuğun duyarlık de-recesine göre süt, yoğurt, sütlü tatlı miktarı artırılarak ve azaltılarak denenir Dokunmayan miktar bulunur Aym uygulama yetişkinler için de geçerlidir

Yetişkinler çocuklardan daha az duyarlı olabilirler Süte duyarlı olan kişi-ler, süt ürünlerine, sütlü yiyeceklere daha az duyarlı olabilirler Bir hayvan sü-tüne duyarlı olan kişiler başka hayvan sütlerine duyarlık göstermeyebilirler Yi-ne, sütün soğuk, sıcak içilmesi duyarlığı azaltabilir ya da artırabilir O yüzden, sütün ve ürünlerinin değişik şekillerde ve miktarlarda alınarak denenmesi gere-k.

Yorumlar