35 Bin Memur Alımı! İşte detaylar

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkındaki Yönetmelik 9 Mayıs 2014′te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2015′e kadar 35 bin hak sahibine kamuda istihdam olanağa sağlanacak. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, vazife ve harp malülleri ile terör mağduru sivil vatandaşlar kamuda istihdam edilecek.


Hak Kullanımı Nasıl Olacak?

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, vazife ve harp malülleri ile terör mağduru sivil vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına atanmalarında bir şart aranmayacaktır. “Malüller, bir haktan faydalanabilecek, şehit yakını ve gaziler iki hakka sahip olacaktır. Şehit veya gazinin varsa eşi ve çocuğu için bir hak vardır ve bu hak devredilemez bir haktır. Eğer şehit yakını ve gazinin eşi ve çocuğu varsa onlardan biri bir haktan faydalanacak. Buna ek olarak anne, baba ve kardeşlerinden birine de bir hak verilmiştir. Onlar da bu haktan faydalanacak. Aile toplamda 2 hak kullanılabilecek. Vazifemalüllerinde ise 1 hak vardır.

Başvurular İl Müdürlüklerine Yapılacak!

Terörden zarar görenlerin ve terör mağdurlarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın İl müdürlüklerine bizzat başvurması gerekiyor. Başvurudan sonra işlemler başlayacaktır. Hak sahiplerinin bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular alındıktan sonra, müracaat edenlerin hangilerinin hak sahibi olduğu ve nasıl yerleştirilecekleri konusunda detaylı bir çalışma yapılacak. Çalışmanın ardından da atamalar parça parça yapılmaya başlanacaktır. Başvuruda KPSS şartı aranmamaktadır.

Başvuru Usul ve Esasları

Başvurular; istihdam talep formu doldurulmak suretiyle istihdam hakkından yararlanmak isteyenlerin ikamet ettikleri ildeki aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne yapılır. Başvuru durumuna göre anne, baba veya kardeşten istihdam hakkından feragat ettiğine dair beyan alınır. Feragat beyanı noter huzurunda yazılı olarak düzenlenir.

Kimler Hak Sahibi Olamaz?

a)Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar.

b)Kanunun Ek 1′inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar ile istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar.

c)Başvuru tarihi itibarıyla kırk beş yaşını doldurmuş olanlar.

45 Yaşından Büyükler Başvurabilecek Mi?

İstihdam hakkı bulunanlardan kırk beş yaşını dolduranlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde iş talebinde bulunmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere Kanunda belirtilen sınırlamalar çerçevesinde istihdam hakkından yararlandırılır.

Hak Sahipleri Nasıl Belirlenecek?

Başvurunun yapıldığı il müdürlüğünde yer alan hak sahibi tespit komisyonu, başvuruya esas konunun Kanun kapsamında olup olmadığım durum belgesi ile tespit eder. Durum belgesi ile Kanun kapsamına girdiği tespit edilen başvuru dosyalarındaki başvuru sahiplerinin istihdam hakkı sahibi olup olmadığı aynı Komisyon marifeti ile istihdam hak sahipliği belgesi ile tespit edilir. İkinci istihdam hakkını kullanmak üzere yapılan başvurularda yeniden durum belgesi düzenlenmeksizin doğrudan istihdam hak sahipliği belgesi düzenlenir. Belgelerin düzenlenmesi için gerekli her türlü bilgi ve evrak, hak sahibi tespit komisyonunca başvuru sahiplerinden veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilir. Durum belgesi ve istihdam hak sahipliği belgesi ile bunların düzenlenmesine dayanak teşkil eden her türlü belge ve yazılar elektronik ortamda Bakanlık il müdürlükleri tarafından ilgili modül üzerinden Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığına gönderilir.

Kadro ve Pozisyonlar Nasıl Belirlenecek?

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2′sini hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak zorundadır. Kapsamda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatı uyarınca yapılan kadro ve pozisyon değişikliklerinin, toplam kadro ve/veya pozisyon sayısının %2′si sürekli işçi kadroları ile memur ve hizmetli unvanlı kadro ve/veya pozisyonlar olacak şekilde yapılması esastır.

Kamu kurum ve kuruluşları bildirecekleri %2 oranındaki kadrolarını eşit bir şekilde olmak üzere memur ve hizmetli unvanlı memur kadrolarından ayırmak zorundadır. Diğer personel statüleri için Başkanlıkça belirlenen aynı ve eşdeğer unvanlar esas alınır.

Kamu kurum ve kuruluşları ayırdıkları %2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayışım her yılın şubat ve ağustos aylarının son gününe kadar Başkanlığa bildirirler. Bildirimler Başkanlığın e-uygulama sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılır.

Atamalar Nasıl Yapılacak?

Hak sahiplerinden Bakanlıkça isimleri bildirilenlerin durumlarına uygun münhal kadro veya pozisyonlara Başkanlıkça il tercihleri de göz önünde bulundurularak bildirim tarihinden itibaren kırk beş gün içinde atama teklifleri yapılır. Atanma şartlarına haiz olmayanların atama işlemleri yapılmaz.

Kamu kurum ve kuruluşları, atama teklifinin intikalinden itibaren otuz gün içinde atama işlemlerim tamamlar ve atama emrini ilgililere tebliğ eder. Güvenlik soruşturmasına ya da arşiv araştırmasına gerek duyulan görevlerde bu süre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasından itibaren başlar.

Atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Başkanlığa bildirilir.

2016′ya Kadar Kura Usulüyle Atama

Kanunun geçici maddesine göre; Bakanlıkça tespit edilerek Başkanlığa bildirilenlerin atama teklifleri 31/12/2015 tarihine kadar kura usulü ile yapılır. Kuranın yapılacağı tarihler Bakanlığın görüşü alınarak Başkanlık tarafından belirlenir. Başkanlık tarafından birden fazla kura dönemi belirlenebilir. Bakanlık tarafından Başkanlığa bildirilenler, bildirim tarihinden sonraki ilk kuraya dahil edilirler. Kura sonuçlan Başkanlığın resmi internet sitesinden ayrıca duyurulur. Kura sonucunda belirlenen atama teklifleri Başkanlıkça ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.

Önemli Uyarı:Atama onayı alınmasına rağmen göreve başlamayanlar, ataması yapılanlardan görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden başvuruda bulunamazlar.

NOT:31/12/2015 tarihine kadar yapılacak atamalar, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi değildir. Hak sahipleri ne kadar erken başvuru yaparlarsa o kadar erken hak sahiplerinin ataması yapılır. Hak sahiplerinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine giderek başvurularını bir an önce yapmasında fayda vardır.

Yorumlar