Bülent Ecevit Üniversitesi Radyoloji Teknisyeni alacak.

Bülent Ecevit Üniversitesi kamu personeli alımı yapıyor. Yayınlanan ilana göre Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. 

Bu kapsamda 2 hemşire, 2 sağlık teknikeri ve 2 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 6 memur alınacak.Hemşire alımına hemşirelik, sağlık memurluğu veya hemşirelik ve sağlık hizmetleri lisans bölümlerinden mezun adaylar başvuru yapabilecek. Sağlık teknikeri pozisyonlarına ise anestezi, anestezi teknikerliği, pataloji laboratuvar, pataloji laboratuvar teknikleri önlisans programlarından mezun adaylar alınacak. Anestezi ve radyoloji teknisyenliği dallarından lise mezunları da diğer sağlık personeli olarak istihdam edilecek.Adayların Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor. Ayrıca mezuniyet durumuna göre 2016 KPSS P3, P93 ya da P94 puan türünden puanlarının bulunması şartı aranıyor.Başvurular 6 Kasım 2017 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar adayların Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, istenen belgelerle birlikte başvurmaları gerekiyor. Kaynak: Bülent Ecevit Üniversitesi Kamu Personeli Memur Alımı Yapacak
İlan metni
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından;
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde
giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın)
sözleşmeli personel alınacaktır.
Unvanı Adet Nitelik Kodu Aranan Nitelikler
Hemşire 2 4605 Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 1 3007 Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 1 3025 Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 2089 Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı - Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 2097 Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı - Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
Toplam 6
 Nitelik Kodları Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Nitelik Kod Kılavuzundan alınmıştır.
Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),
d) Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanı bulunmak, Lisans Mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu
sınavından KPSSP3 puanı bulunmak,
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,
f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüz Personel
Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile müracaat edenlerin ve belgesi eksik olanların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
İstenilen Belgeler:
Dilekçe Örneği , Sağlık beyanı, Askerlik beyanı, Adli Sicil Kaydı beyanı, İş Talep Formu (Personel Daire Başkanlığı tarafından temin
edilecektir.)
Özgeçmiş.
Mezuniyet belgesi’nin aslı veya onaylı fotokopisi.
2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
Kimlik Fotokopisi.
2016 KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi.
İşe alınmaya hak kazananların isimleri, en geç 5 iş günü içinde http://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Asil kazananlardan başvuru
olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası
ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.beun.edu.tr
adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıda yazılı belgelerle
Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından
vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır.
Sözleşme için gerekli belgeler
1- 4 Adet Fotoğraf
2- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları
iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a
hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak
çalışacaklardır.
Detaylı Bilgi İçin :
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak,
Tel: (0 372) 291 21 17 - 291 12 07 - 291 11 64 , Fax : (0 372) 257 30 32

Yorumlar