Düzlem, Hareket ve Radyografi Terimleri

Temel Radyoloji Tekniği

DÜZLEM TERİMLERİ

Sagital düzlem (vertikal): Vücudu sağ ve sol olmak üzere ikiye ayırır
Koronal düzlem: Vücudu ön ve arka olmak üzere ikiye ayıran düzlem
Aksiyal düzlem (horizontal): Vücudu alt ve üst olmak üzere ikiye ayırır

HAREKET TERİMLERİ

Genellikle ekstremite hareketleri için kullanılır.
Abdüksiyon: Vücut merkezinden uzaklaşma
Addüksiyon: Merkeze yaklaşma
Fleksiyon: Eklemin kıvrilması ve ekleme komşu kemiklerin birbirine yaklaşması
Ekstansiyon: Eklemin düzleşmesi ve ekleme komşu kemiklerin birbirinden uzaklaşması
Supinasyon: Kolun, el ayası öne bakacak şekilde çevrilmesi
Pronasyon: Kolun, el ayası arkaya bakacak şekilde çevrilmesi
İnversiyon: Ayak bileği ekleminde, ayağın içe doğru bükülmesi
Eversiyon: Ayak bileği ekleminde, ayağın dışa doğru bükülmesi.

RADYOGRAFİ TERİMLERİ

Radyografi: Film veya görüntüleme işlemi
Radyogram: Görüntüleme işlemi sonucu elde edilen film.
Dansite: Filmin x-ışını fotonlarına vermiş olduğu siyahlaşma miktarıdır.
Distorsiyon: Objenin görüntüsünün orijinalinden farklı olarak yansımasıdır.
Noiz: Görüntünün izlenmesine engel olan, radyografik dansitedeki istenmeyen değişikliklerdir.
Radyolüsent (hipodens): X-ışını geçirgenliğinin fazla olması. Siyahlaşma olarak görülür.
Radyoopak (hiperdens): X-ışını geçirgenliğinin az olması. Beyazlaşma olarak görülür.
Kontrast: Zıtlık. İki komşu yapının arasındaki görünüm farkı. Fark ne kader fazla ise kontrast o kadar fazladır.
Kontrast madde: Kontrast oluşturarak görülebilirliği ve ayırt edilebilirliği artıran maddelerdir.
Sialografi: Tükrük bezlerinin ve kanallarının kontrast madde verilerek yapılan radyografik tetkikidir.
Enteroklizis: İnce bağırsak görüntüleme tekniği.
Kolesistografi: Safra kesesini görüntüleyen radyografik tetkikdir.
Kolanjiografi: Safra yollarının görüntülenmesidir.
Ürografi: Üriner sistemin görüntülenmesidir.
Pyelografi: Böbrek toplayıcı sisteminin ve üreterin görüntülenmesidir.
Sistografi: Mesanenin görüntülenmesidir.
Histerosalpingografi: Uterus ve uterus tüplerinin görüntülenmesidir.
Arteriografi: Atar damarların görüntülenmesidir.
Venografi: Toplar damarların görüntülenmesidir.
Splenoportografi: Portal damarların gösterilmesidir.
Lenfanjiografi: Lenf damarlarının görüntülenmesidir.
Myelografi: Subaraknoid aralığa kontrast madde verilerek yapılan spinal kanalın görüntülenmesidir.
Dakriosistografi: Lakrimal sistemin görüntülenmesidir
Artrografi: Eklem içine kontrast verilerek yapılan görüntülemedir.

Yorumlar